Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 1

Witam, jak spraw­dzić pra­co­daw­cę ‚któ­ry posia­da sta­tus ZPCH, czy nie wyko­rzy­stał moich dokumentów(Orzeczenie o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, CV, świa­dec­twa pra­cy itp.) do \“fik­cyj­ne­go\” zatrud­nie­nia, aby pod­nieść sobie wskaź­nik zatrud­nie­nia inwa­li­dów z I gru­pa inwa­lidz­ką .Wyżej wymie­nio­ne doku­men­ty zło­ży­łam u pra­co­daw­cy, ponie­waż mia­łam być u nie­go zatrud­nio­na. Nie pod­ję­łam jed­nak pra­cy ‚gdyż zapro­po­no­wa­no mi nie­ko­rzyst­ne warun­ki, któ­re korzyst­ne były tyl­ko dla pra­co­daw­cy. Pra­co­daw­ca sko­pio­wał jed­nak moje doku­men­ty. P roszę o facho­wa pora­dę praw­na w tej spra­wie , ponie­waż czę­ste są przy­pad­ki wyko­rzy­sty­wa­nia sko­pio­wa­nych doku­men­tów do nie­cnych celów.

 


Witam. Od 2012 r pra­co­daw­ca zatrud­nia­ją­cy oso­bę z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści i ubie­ga­ją­cy się o dofi­nan­so­wa­nie do wyna­gro­dzeń od osób nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków PFRON zobo­wią­za­ny jest prze­ka­zy­wać wyna­gro­dze­nie pra­cow­ni­ka nie­peł­no­spraw­ne­go na jego rachu­nek oso­bi­sty w ban­ku lub za pomo­cą prze­ka­zu pocz­to­we­go . Obo­wią­zu­je wprost zakaz wypła­ca­nie wyna­gro­dze­nia z kasy fir­my pod groź­bą utra­ty dofi­nan­so­wa­nia za cały mie­siąc od ogó­łu pra­cow­ni­ków. Tak więc moż­na domnie­my­wać , że jeże­li pra­co­daw­ca jest ZPCHR to zapew­ne wystę­pu­je do PFRON o zwrot wyna­gro­dze­nia i nie­opła­cal­ny był­by pro­ce­der fik­cyj­ne­go zatrud­nie­nia, ponie­waż musiał­by wysy­łać wyna­gro­dze­nie na kon­to ban­ko­we pra­cow­ni­ka . Ist­nie­je rów­nież dru­ga moż­li­wość , gdy pra­co­daw­ca jest z tzw otwar­te­go ryn­ku pra­cy. Może on wów­czas nie wystę­po­wać o zwrot środ­ków z PFRON , a tyl­ko mieć obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia odpo­wied­nio wyso­kie­go wskaź­ni­ka z róż­nych powo­dów np. aby nie wpła­cać do PFRON skła­dek z nie­za­trud­nia­nia osób nie­peł­no­spraw­nych powy­żej 6% wskaź­ni­ka, lub gdy otrzy­mał w prze­szło­ści środ­ki finan­so­we z PFRON i jest zobo­wią­za­ny przez jakiś okres cza­so­wy utrzy­mać odpo­wied­nio wyso­ki wskaź­nik. Wów­czas naj­wła­ściw­szą kon­tro­lę nasze­go kon­ta ubez­pie­czo­ne­go moż­na doko­nać w swo­im Inspek­to­ra­cie ZUS. Moż­na zło­żyć wnio­sek o roz­li­cze­nie swo­je­go kon­ta ubez­pie­czo­ne­go i na pod­sta­wie uzy­ska­nej odpo­wie­dzi z ZUS wnio­sko­wać, gdzie jest się zgło­szo­nym do ZUS oraz czy skład­ki są odprowadzane.

ZUS wpro­wa­dził w ostat­nim okre­sie pew­ne udo­god­nie­nia , tak wiec sto­sow­ny wnio­sek moż­na zło­żyć rów­nież za pomo­cą Plat­for­my Usług Elek­tro­nicz­nych ZUS. Przy­kła­dy spraw, któ­re moż­na samo­dziel­nie zała­twić przez PUE: np. oso­ba ubez­pie­czo­na może zoba­czyć, czy płat­nik skła­dek zgło­sił ją oraz człon­ków rodzi­ny do ubez­pie­czeń, spraw­dzić stan swo­je­go kon­ta w ZUS, kwo­ty środ­ków prze­ka­za­nych do OFE lub obli­czyć pro­gno­zo­wa­ną wyso­kość eme­ry­tu­ry.
Pozdra­wiam, Syl­wia Grzebień

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds