Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 3

Dzień dobry chcia­ła­bym pro­sić o pomoc mam taki pro­blem ostat­nio dosta­łam wyrok z sądu i ojciec dziec­ka ma peł­ne pra­wa do nasze­go dziec­ka mimo iż nie inte­re­su­je się nią i jest pre­tek­stem do robie­nia mi na złość mówi ze będzie przy­jeż­dżał ze swo­ją narze­czo­ną do dziec­ka a dziec­ko nie zna ani ojca ani jego narze­czo­nej nie byli­śmy po ślu­bie a on chce zabie­rać dziec­ko gdzieś beze mnie boje się że jej coś zro­bi mogę temu jakoś zaradzić?

 


 

Przed­sta­wio­na przez Panią sytu­acja naj­praw­do­po­dob­niej zwią­za­na jest z sądo­wym usta­le­niem ojco­stwa dziec­ka, co w kon­se­kwen­cji daje mu pra­wo do uzna­nia się za peł­no­praw­ne­go rodzi­ca ze wszyst­ki­mi tego skut­ka­mi (peł­na wła­dza rodzi­ciel­ska, dzie­dzi­cze­nie i obo­wiąz­ki rodzi­ca). Wła­dza rodzi­ciel­ska to obo­wią­zek i pra­wa rodzi­ców do wyko­ny­wa­nia pie­czy nad oso­bą i mająt­kiem dziec­ka. Wyni­ka z tego, że każ­dy rodzic ma pra­wo i obo­wią­zek do samo­dziel­ne­go wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej. Tyl­ko w spra­wach istot­nych (np. edu­ka­cja, lecze­nie), rodzi­ce dziec­ka muszą roz­strzy­gać wspól­nie, a jeśli brak mię­dzy nimi poro­zu­mie­nia, mogą zwró­cić się do Sądu Rodzin­ne­go o rozstrzygnięcie.

Pozba­wie­nie praw rodzi­ciel­skich lub ich ogra­ni­cze­nie nastę­pu­je na wnio­sek oso­by zain­te­re­so­wa­nej. Ponie­waż praw­do­po­dob­nie nie wystą­pi­ła Pani z takim wnio­skiem, sąd z urzę­du nie ode­brał, czy też nie ogra­ni­czył ojcu praw rodzi­ciel­skich. Jeśli wnio­sek był zło­żo­ny, a sąd go nie uwzględ­nił, nale­ża­ło sko­rzy­stać z try­bu odwo­ław­cze­go od wyro­ku sądu.

Jeśli Pani zda­niem ist­nie­ją oko­licz­no­ści, któ­re uza­sad­nia­ją ogra­ni­cze­nie bądź pozba­wie­nie ojca dziec­ka tych praw, to moż­na wnieść taki wnio­sek do Sądu Rodzin­ne­go powo­łu­jąc się na Kodeks Rodzin­ny i Opie­kuń­czy. Wnio­sek nale­ży udo­ku­men­to­wać, przy­kła­do­wo mogą to być zezna­nia świad­ków. We wnio­sku nale­ży okre­ślić, w jakich dniach i godzi­nach, ojciec dziec­ka ma pra­wo do odwie­dzin, gdzie mają się one odby­wać, w czy­jej obec­no­ści itp. Jest to bar­dzo istot­ne, ponie­waż pozba­wie­nie wła­dzy rodzi­ciel­skiej nie pozba­wia rodzi­ca praw do kon­tak­tów z dziec­kiem. Jeśli ist­nie­ją powo­dy do orze­ka­nia o zaka­zie kon­tak­tów to nale­ży to rów­nież uza­sad­nić i uwzględ­nić we wnio­sku. Wnio­sek jest wol­ny od opłat sądowych.

Z powa­ża­niem
Anna Rzy­mek
Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei
Kraków

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds