Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pora­da nr 12

Witam! Mam lek­ki sto­pień nie­peł­no­spraw­no­ści. Mam sio­stre, któ­ra mapraw­do­po­dob­nie znacz­ny i dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne na któ­re na zasi­łek. Moja mama jest oso­ba poważ­nie cho­rą, mnie upo­waż­ni­ła do dys­po­no­wa­nia jej eme­ry­tu­rą. Od 3 mie­się­cy pomi­mo że miesz­kam gdzie indziej nocu­ję u mamy i poma­gam po 19 godzin dzien­nie. Pomoc oka­zy­wa­na ze stro­ny sio­stry i jej męża z dzieć­mi i ich rodzi­na­mi to było 5 godzin dzien­nie. Dzi­siaj dosta­łam odpo­wiedz , że jak dys­po­nu­ję eme­ry­tu­rą mamy to mam jej zapew­nić opie­kę oni nie będą poma­gać. Odpo­wie­dzi tego typu otrzy­mu­ję w for­mie smsów. W dniu dzi­siej­szym byłam u leka­rza ponie­waż jestem wyczer­pa­na fizycz­nie i psy­chicz­nie, gdyż całe obcią­że­nie spa­dło na mnie. Mama jest poła­ma­na i ma zespół psy­chicz­ny pode­szłe­go wie­ku. Miesz­ka we wła­snym miesz­ka­niu, któ­re nie zapi­sa­ła niko­mu w zamian za doży­wot­nią opie­kę z myślą, że obie cóki będą się jed­na­ko­wo opie­ko­wać nią. Bar­dzo pro­szę o rade jak postę­po­wać z sio­strą, któ­ra z rodzi­ną nie poczu­wa się do obo­wiąz­ku opie­ki nad mamą i oszu­ku­je mnie kie­dy pró­bu­je się doga­dać z nimi?

 


 

Dzień dobry, Nie­ste­ty, pra­wo nie prze­wi­du­je żad­nych środ­ków, jaki­mi moż­na przy­mu­sić kogo­kol­wiek do opie­ki nad cho­rym człon­kiem rodzi­ny. Pro­po­nu­ję, by sko­rzy­sta­ła Pani z pomo­cy ośrod­ka pomo­cy spo­łecz­nej. OPS świad­czą tzw. usłu­gi opie­kuń­cze, takie jak:

  • pomoc w codzien­nych zaję­ciach, takich jak robie­nie zaku­pów, sprzą­ta­nie, goto­wa­nie, zała­twia­nie spraw w urzę­dach itp.,
  • mycie, kąpa­nie, ubie­ra­nie, pomoc dla osób cho­rych, dozo­wa­nie lekarstw, prze­ście­ła­nie łóż­ka, zapo­bie­ga­nie powsta­wa­niu odle­żyn i odpa­rzeń, karmienie,
  • w mia­rę moż­li­wo­ści zapew­nie­nie kon­tak­tów z rodzi­ną i otoczeniem,
  • spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze – np. pie­lę­gna­cja wspie­ra­ją­ca pro­ces lecze­nia, reha­bi­li­ta­cja fizycz­na i uspraw­nia­nie zabu­rzo­nych funk­cji orga­ni­zmu zgod­nie z zale­ce­nia­mi lekar­ski­mi lub zale­ce­nia­mi spe­cja­li­sty z zakre­su reha­bi­li­ta­cji rucho­wej lub fizjo­te­ra­pii. Te usłu­gi dosto­so­wu­je się do rodza­ju scho­rze­nia lub niepełnosprawności.

Usłu­gi opie­kuń­cze przy­zna­je się nie tyl­ko oso­bom samot­nym, ale rów­nież oso­bie, któ­ra wyma­ga pomo­cy innych osób, a rodzi­na, a tak­że wspól­nie nie­za­miesz­ku­ją­cy mał­żo­nek, wstęp­ni, zstęp­ni nie mogą takiej pomo­cy zapewnić.

Wnio­sek w tym zakre­sie nale­ży zło­żyć w naj­bliż­szej pla­ców­ce pomo­cy spo­łecz­nej — pro­szę zacząć od oso­bi­stej wizy­ty, aby uzy­skać szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w tym zakre­sie, np. doty­czą­ce wyma­ga­nych dokumentów.

Po zgło­sze­niu pra­cow­nik pomo­cy spo­łecz­nej prze­pro­wa­dza wywiad śro­do­wi­sko­wy w miej­scu zamiesz­ka­nia wnio­sko­daw­cy. Przy­zna­nie bądź odmo­wa przy­zna­nia pomo­cy nastę­pu­je w dro­dze decyzji.

Nie­któ­re usłu­gi mogą być odpłat­ne (moż­li­we jest rów­nież zwol­nie­nie z opłat). Jeśli eme­ry­tu­ra Pani mamy nie wystar­cza na ich opła­ce­nie, pro­po­nu­ję, by wystą­pić do sądu prze­ciw Pani sio­strze o ali­men­ty na cho­rą mat­kę. Pozew powin­na pod­pi­sać Pani mama, ale może Panią usta­no­wić pełnomocnikiem.

Pozdra­wiam,
Mate­usz Turski