Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mię­dzy­re­gio­nal­ne Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych – zaprasza!

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych uzy­skał w 2014 roku dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jek­tu pt. ”Dzia­łal­ność Mię­dzy­re­gio­nal­ne­go Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych”. Jest to kon­ty­nu­acja dzia­łań pro­wa­dzo­nych przez KSON już od kil­ku lat. Zało­że­niem pro­jek­tu jest pomoc w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów, z jaki­mi bory­ka­ją się na co dzień oso­by nie­peł­no­spraw­ne oraz oso­by z ich oto­cze­nia, poprzez udzie­la­nie wła­ści­we­go wsparcia.

W ubie­głym roku dorad­cy i kon­sul­tan­ci CIWON na tere­nie zarów­no Jele­niej Góry jak i Punk­tów Infor­ma­cji – pro­wa­dzo­nych w ramach Biur Regio­nal­nych KSON — w Kra­ko­wie, Toru­niu, Gli­wi­cach, Gdań­sku i Cie­szy­nie, udzie­li­li ok 20 tysię­cy porad.

W roku bie­żą­cym nowe Ośrod­ki Regio­nal­ne powsta­ną w woje­wódz­twie lubu­skim i zachod­nio­po­mor­skim. Ta ponad regio­nal­na dzia­łal­ność KSON zmie­rza do wspie­ra­ne­go przez PFRON dzia­ła­nia na rzecz ujed­no­li­ce­nia sys­te­mu infor­ma­cji i pro­ce­dur doty­czą­cych nie­peł­no­spraw­no­ści w całym kra­ju. Do dys­po­zy­cji zain­te­re­so­wa­nych, osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych, nadal pozo­sta­je ogól­no­pol­ska bez­płat­na info­li­nia 800 700 025, dzia­ła­ją­ca od ponie­dział­ku do piąt­ku od godzi­ny 9.00 do 16.00.

W sie­dzi­bie KSON dyżu­ru­ją spe­cja­li­ści z zakre­su pra­wa, psy­cho­lo­gii, psy­cho­te­ra­pii, doradz­twa zawo­do­we­go, a od tego roku tak­że psy­cho­on­ko­lo­gii i ds. porad­nic­twa socjal­ne­go. Pro­wa­dzo­ne jest rów­nież porad­nic­two oby­wa­tel­skie — wspar­cia w tym zakre­sie udzie­la Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych Zie­mi Jele­nio­gór­skiej. Pora­dy udzie­la­ne są oso­bi­ście w sie­dzi­bie KSON na ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, a tak­że tele­fo­nicz­nie oraz mailo­wo (info@kson.pl, praca@kson.pl, rzecznik@kson.pl). Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie: www.kson.pl.

Od grud­nia ubie­głe­go roku budy­nek KSON nie posia­da barier. Nie tyl­ko usu­nię­to więk­szość wewnętrz­nych pro­gów do pomiesz­czeń, ale rów­nież wyko­na­ny został pod­jazd dla wóz­ko­wi­czów. W pla­nach KSON na pierw­sze pół­ro­cze 2014 roku prze­wi­dzia­no rów­nież remont toa­let i dosto­so­wa­nie ich do niepełnosprawnych.

 

ciwon