Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­wie 5 mld zł wyda PFRON w 2014

Nie­mal 5 miliar­dów zło­tych zamie­rza wydać PFRON w 2014 r. Na posie­dze­niu Spo­łecz­nej Rady Kon­sul­ta­cyj­nej przy Zarzą­dzie PFRON 4 lute­go 2014 r. przed­sta­wio­no zebra­nym przed­sta­wi­cie­lom orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych plan finan­so­wy Fun­du­szu na ten rok.