Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świe­tli­ca

Świe­tli­ca inte­gra­cyj­na Sej­mi­ku ma powierzch­nię ok. 70 m², zaple­cze kuchen­ne, wypo­sa­żo­na jest w sprzęt audio-wizu­al­ny i mie­ści przy sto­łach ponad 40 osób. Świe­tli­ca jest zaple­czem dla orga­ni­za­cji funk­cjo­nu­ją­cych w KSON i słu­ży jako miej­sce spo­tkań człon­ków poszcze­gól­nych orga­ni­za­cji. W świe­tli­cy rów­nież odby­wa­ją się impre­zy oko­licz­no­ścio­we i spo­tka­nia z róż­nych oka­zji. Koor­dy­na­to­rem pra­cy świe­tli­cy jest Pani Kry­sty­na Binias wolon­ta­riusz­ka KSON.

 

Ponie­dział­ki:

  • Sto­wa­rzy­sze­nie „Przy­ja­cie­le” godz. 16:00

Wtor­ki:

  • Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku godz. 13:00
  • Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza godz. 12:00
  • Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów KAAS godz 10:00

Śro­dy:

  • Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków godz. 15:00
  • Sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­skie Pro­me­na­da Bobru godz. 15:00

Czwart­ki:

  • Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych „Lira” godz. 11:00

Piąt­ki:

  • Sto­wa­rzy­sze­nie Laryn­gek­to­mo­wa­nych godz. 11:00

Fun­da­cja Insty­tut Rewa­li­da­cji od ponie­dział­ku do piąt­ku od godz 10:00 do godz 15:00 

Wszyst­kie ter­mi­ny ewen­tu­al­nych spo­tkań, imprez itp. pro­si­my uzgad­niać z Panią Kry­sty­ną Binias od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00 pod nume­rem tele­fo­ny 75 75 242 54 lub na e‑mail: biuro@kson.pl