Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogło­sze­nie

Zamie­nię miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we 63 m² ul. Kie­pu­ry 34/26 (IV pię­tro) na miesz­ka­nie o zbli­żo­nym metra­żu tyl­ko na par­te­rze. Tel. kon­tak­to­wy: 699–937-997