Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wolon­ta­riat

Koor­dy­na­tor Cen­trum Wolon­ta­ria­tu — Elż­bie­ta Schubert

Pra­ca w Sej­mi­ku opie­ra się o zasa­dę wolon­ta­ria­tu. Z wolon­ta­riu­sza­mi za ich zgo­dą pod­pi­sy­wa­ne są umo­wy wolon­ta­ria­cie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tej mie­rze prze­pi­sa­mi.  Wolon­ta­riu­sze funk­cjo­nu­ją w opar­ciu w więk­szo­ści o zasa­dę pod­pi­sy­wa­nia umów. Według sta­nu na dzień na czer­wiec 2020 mamy zare­je­stro­wa­nych 61 takich umów.

Wolon­ta­riat gru­pu­je ludzi  chcą­cych nie­od­płat­nie (za ewen­tu­al­nym wcze­śniej uzgod­nio­nym zwro­tów ponie­sio­nych kosz­tów) nieść pomoc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, senio­rom  i gru­pą zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. Zakres pomo­cy oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i senio­rom pole­ga na wspie­ra­niu i moty­wo­wa­niu do aktyw­no­ści. Wolon­ta­riu­szy w struk­tu­rze orga­ni­za­cji człon­kow­skich KSON gro­ma­dzi rów­nież sto­wa­rzy­sze­nie pod nazwą Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza Wolon­ta­ria­tem zaj­mu­je się Elż­bie­ta Schu­bert — tel. 75 75 24254.