Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spra­woz­da­nia

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest związ­kiem sto­wa­rzy­szeń i innych osób praw­nych. Jako orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go ma obo­wią­zek spo­rzą­dze­nia i ogło­sze­nia rocz­ne­go spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści, któ­re skła­da się ze spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne­go i ze spra­woz­da­nia finan­so­we­go. KSON upu­blicz­nia spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści poprzez opu­bli­ko­wa­nie na swo­jej stro­nie internetowej.