Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Punkt infor­ma­cji CIWON

UWA­GA — W OKRE­SIE PAN­DE­MII OBO­WIĄ­ZU­JĄ SZCZE­GÓL­NE ZASA­DY OSTROŻ­NO­ŚCI ( MASECZ­KI, DEZYN­FEK­CJA RĄK)

Punkt infor­ma­cji CIWON

Punkt infor­ma­cji pra­cu­je od ponie­dział­ku do piąt­ku w for­mie dyżu­rów. Pod­sta­wo­we zada­nia to: przyj­mo­wa­nie zgło­szeń o pro­ble­mach nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów, zabez­pie­cze­nie udzia­łu spe­cja­li­stów w kon­sul­ta­cjach i pomo­cy dla nie­peł­no­spraw­nych, udziel­nie infor­ma­cji o pro­ble­mach nur­tu­ją­cych środowisko.

W spra­wach wyma­ga­ją­cych inter­wen­cji punkt kie­ru­je  do Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Praw Niepełnosprawnych

Ponad­to  w punk­cie  infor­ma­cji zapo­znać się moż­na z aktu­al­ny­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi pomo­cy spo­łecz­nej, wolon­ta­ria­tu i innych pro­ble­mów doty­czą­cych śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów. W mia­rę moż­li­wo­ści infor­ma­cja jest udzie­lo­na od razu lub gdy wyma­ga to kon­sul­ta­cji   odpo­wia­da­my e — mailo­wo i tele­fo­nicz­nie  jak naj­szyb­ciej w mia­rę moż­li­wo­ści. O aktu­al­no­ściach i wszel­kich zmia­nach zasad i prze­pi­sów doty­czą­cych śro­do­wi­ska infor­mu­je­my rów­nież na www.kson.pl a tak­że przez audy­cje radia KSON www.radiokson.pl oraz w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cyj­nym  Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz wyda­wa­nym już od 15 lat w kolo­ro­wej wer­sji papie­ro­wej i dys­try­bu­owa­nym w 8000 egzem­pla­rzy na tere­nie całe­go kraju.

Punkt infor­ma­cji obsłu­gu­ją, Elż­bie­ta Schu­bert, Joan­na Zagul­ska, Lud­mi­ła Wiśniew­ska, Kry­sty­na Binias lub inny dyżu­ru­ją­cy pra­cow­nik lub wolontariusz.