Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Struk­tu­ra KSON i wykaz członków

Wła­dza­mi Sej­mi­ku są:

Wal­ne Zebra­nie Człon­ków KSON

Ośmio oso­bo­wy Zarząd KSON w składzie:

 • 1. Sta­ni­sław Schu­bert — Pre­zes Zarzą­du KSON, a jed­no­cze­śnie Czło­nek Zarza­du oraz Komi­sji Rewizyjnej 
 • 2. Marek Dęb­ski — Wice­pre­zes ds. organizacyjnych 
 • 3. Paweł Glu­za — Sekretarz 
 • 4. Ryszard Czo­sny­ka — Skarbnik 
 • 5. Ryszard Grek — Czło­nek Zarządu

Komi­sja Rewi­zyj­na w składzie:

 • 1. Jolan­ta Piw­ce­wicz — Przewodnicząca 
 • 2. Józef Kulak — Wiceprzewodniczący 
 • 3. Euge­niusz Sosno­wicz — Sekretarz 

Bie­żą­cą i sta­tu­to­wą dzia­łal­ność Sej­mi­ku zabezpieczają:

Biu­ro KSON i Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Niepełnosprawnych

 

W Sej­mi­ku funk­cjo­nu­ją nastę­pu­ją­cy doradcy:

1 . Dorad­ca do spraw socjal­nych i opie­ki spo­łecz­nej — Ali­cja Mroczkowska

2.  Doradz­two prawne:

 - Ber­na­det­ta Baszak — rad­ca prawny

- Mate­usz Nowak — rad­ca prawny

- Jerzy Dwo­rak — adwokat

3. Pora­dy psychologiczne:

- Ewa Kny­chas, psycholog

4. Pora­dy dietetyczne:

-  Pau­li­na Dobro­wol­ska – Kwiat­kow­ska — die­te­tyk kliniczny

5. Rzecz­nic­two Osób Nie­peł­no­spraw­nych i pacjentów:

- Sta­ni­sław Schu­bert, Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów Zie­mi Jeleniogórskiej

6. Media­cje przed sądo­we – Doro­ta Gnie­wosz, media­tor sądowy

 

Pro­wa­dzi­my rów­nież doradz­two w zakre­sie usu­wa­nia barier, infor­ma­cji tury­stycz­nej, doradz­two w zakre­sie two­rze­nia orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i sto­wa­rzy­szeń, doradz­two w spra­wach oby­wa­tel­skich w ramach dzia­łal­no­ści straż­ni­czej KSON. W tych spra­wach pro­szę dzwo­nić pod numer 75 75 24254 w celu umó­wie­nia się z okre­ślo­nym specjalistą.

Na pora­dy lub spo­tka­nia z  dorad­ca­mi umó­wić się moż­na dzwo­niąc pod numer 75 75 242 54, 800700025 (bez­płat­na info­li­nia) lub e mail biuro@kson.pl. Moż­na też odwie­dzić nas Sej­mi­ku w Jele­niej Górze przy ul. Os. Robot­ni­cze 47 A od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10 do 16.

 

 

 

Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Niepełnosprawnych

Lp.

Funk­cja

Nazwi­sko i imię

Dane tele­dre­so­we

1.

Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów Zie­mi Jeleniogórskiej

Sta­ni­sław Schubert

(75) 752–31-83

Biu­ro Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

- zabez­pie­cza obsłu­gę pocz­ty, admi­ni­stro­wa­nie obiek­tem, fak­tu­ro­wa­nie i reje­stro­wa­nie doku­men­tów księ­go­wych, przy­go­to­wa­nie umów, roz­li­cze­nie dotacji.

Lp.

Funk­cja

Nazwi­sko i imię

Dane tele­dre­so­we

1.

Obsłu­ga

Elż­bie­ta Schubert

(75) 752–42-54
(75) 752–31-83

Punkt Infor­ma­cji — pra­cu­je w for­mie dyżu­rów na zor­ga­ni­zo­wa­nym punk­cie infor­ma­cyj­nym z Tele­fo­nem Zaufa­nia. Pod­sta­wo­we zada­nia to: przyj­mo­wa­nie zgło­szeń o pro­ble­mach nie­peł­no­spraw­nych w regio­nie, zabez­pie­cze­nie udzia­łu spe­cja­li­stów w pomo­cy dla nie­peł­no­spraw­nych, udzie­la­nie infor­ma­cji o pro­ble­mach nur­tu­ją­cych śro­do­wi­sko osób nie­peł­no­spraw­nych. W spra­wach wyma­ga­ją­cych inter­wen­cji kie­ru­je spra­wę do Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Ponad­to Cen­trum Infor­ma­cji pro­wa­dzi dzia­łal­ność infor­ma­cyj­ną poprzez pre­zen­ta­cję aktów praw­nych na stro­nie inter­ne­to­wej KSON i biu­le­ty­nie infor­ma­cyj­nym “Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz”.

Punkt infor­ma­cyj­ny z tele­fo­nem zaufania

Lp.

Funk­cja

Nazwi­sko i imię

Dane tele­dre­so­we

1.

Obsłu­ga punktu

 

(75) 75 242 54

 

Elż­bie­ta Schubert

 Joan­na Zagulska

2.

Miro­sła­wa Jośko

3.

Kry­sty­na Binias

Dorad­cy i spe­cja­li­ści współ­pra­cu­ją z Cen­trum Infor­ma­cji. Dorad­cy udzie­la­ją porad w zakre­su: opie­ki spo­łecz­nej, reha­bi­li­ta­cji, pra­wa, psy­cho­lo­gi i doradz­twa zawodowego.

Lp.

Funk­cja

Nazwi­sko i imię

Dane tele­dre­so­we

1.

Dorad­ca

Ali­cja Mroczkowska

 -

Biu­ro pośred­nic­twa pra­cy pro­wa­dzi dzia­łal­ność na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych (poszu­ku­ją­cych pra­cy, bez­ro­bot­nych, chcą­cych pod­nieść kwa­li­fi­ka­cje, zdia­gno­zo­wać swo­je pre­dys­po­zy­cje zawo­do­we). Udzie­la infor­ma­cji o wol­nych miej­scach pra­cy, ponad­to świad­czy sze­ro­ko rozu­mia­ne porad­nic­two i infor­mu­je o dostęp­nych szkoleniach.

Lp.

Funk­cja

Nazwi­sko i imię

Dane tele­dre­so­we

1.

Obsłu­ga biura

Jani­na Frys

(75) 752–31-83

Wolon­ta­riat gru­pu­je ludzi chcą­cych nieść pomoc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym lub pra­co­wać na rzecz nie­peł­no­spraw­nych. Zakres pomo­cy oso­bom nie­peł­no­spraw­nym obej­mu­je bycie z nimi, towa­rzy­stwo, wspie­ra­nie i moty­wo­wa­nie do aktywności.

Lp.

Funk­cja

Nazwi­sko i imię

Dane tele­dre­so­we

1.

Koor­dy­na­tor Dzia­łu Wolontariatu

Elż­bie­ta Schubert

(75) 752–31-83

Szko­le­nie i inte­gra­cja zabez­pie­cza potrze­by KSON w zakre­sie zabez­pie­cze­nia przed­się­wzięć orga­ni­za­cji imprez tury­stycz­nych, rekre­acyj­nych, spor­to­wych oraz szko­leń. W ramach tego dzia­łu orga­ni­zo­wa­ne są zaję­cia muzycz­ne, sza­cho­wo-war­ca­bo­we, gim­na­sty­ka, kur­sy języ­ko­we i obsłu­gi kom­pu­te­ra oraz impre­zy plenerowe.

Lp.

Funk­cja

Nazwi­sko i imię

Dane tele­dre­so­we

1.

Koor­dy­na­tor Świe­tli­cy Integracyjno-Terepeutycznej

Kry­sty­na Bienias

(75) 752–31-83

Biu­le­tyn infor­ma­cyj­ny “Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz” jest to mie­sięcz­nik, któ­re­go kosz­ty wyda­nia dofi­nan­so­wa­ne są przez PFRON. W mie­sięcz­ni­ku poru­sza­ne są pro­ble­my nur­tu­ją­ce śro­do­wi­sko nie­peł­no­spraw­nych. Dys­try­bu­cja biu­le­ty­nu odby­wa się poprzez orga­ni­za­cje sto­wa­rzy­szo­ne w KSON i para­fie kościelne.

Lp.

Funk­cja

Nazwi­sko i imię

Dane tele­dre­so­we

1.

Redak­tor naczelny

Robert Zapo­ra

(75) 752–42-54

Biu­ro Pro­jek­tu Por­ta­lu Inter­ne­to­we­go “Inter­re­gli­fe” — jest to komór­ka powsta­ła przy KSON, któ­rej zada­niem będzie stwo­rze­nie mię­dzy­na­ro­do­we­go por­ta­lu inter­ne­to­we­go, obej­mu­ją­ce­go swym zasię­giem region trój­ką­ta Pol­ski, Czech i Niemiec.

Lp.

Funk­cja

Nazwi­sko i imię

Dane tele­dre­so­we

1.

Koor­dy­na­tor d/s ewa­lu­acji projektów

 

 

(75) 752–42-54

 

 

 

Iwo­na Pikosz

Orga­ni­za­cje człon­kow­skie
Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych

Lp.

Nazwa orga­ni­za­cji

Nazwi­sko i imię przedstawiciela

Uwa­gi

1.

Zarząd Rejo­no­wy Sto­wa­rzy­sze­nia Diabetyków

Wiśniew­ski Waldemar

Dyżu­ry Zarzą­du śro­da 15.00–16.30, Tel. 757524254

2.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków — Koło Miej­skie w Jele­niej Górze

Andrzej Wój­cik

502 243 702

3.

Towa­rzy­stwo Karkonoskie

Janusz Korzeń

Infor­ma­cje o spo­tka­niach Tel. 757524254

4.

Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych Rucho­wo i Inte­lek­tu­al­nie “Przy­ja­cie­le”

Bar­ba­ra Zagrobelna

Dyżu­ry Zarzą­du ponie­dzia­łek 16.00–17.00, Tel. 757524254

5.

Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­do­sły­szą­cych “LIRA”

 

Dyżu­ry Zarzą­du czwar­tek 12.00–13.00, Tel. 757524254, www.lira.org.pl

6.

Kar­ko­no­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Laryngektomowanych

Han­na Taczkowska

Infor­ma­cje o spo­tka­niach Tel. 757524254

7.

Jele­nio­gór­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzroku

Miro­sła­wa Jośko

Dyżu­ry Zarzą­du wto­rek i pią­tek 10.00–16.00, Tel. 757524254

8.

Sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­skie Pro­me­na­da Bobru

Euge­niusz Sosnowicz

508 469 168

9.

Klub Senio­ra i Wolontariusza

Andrzej Wój­cik

Dyżu­ry w każ­dy wto­rek i pia­tek od 10:00 do 16:00
tel.75 7524254

10.

Klub Senio­ra 60+ w Szklar­skiej Porębie

Andrzej Sla­zek

606 470 205

11.

Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Seniorów

 

Dyżu­ry: wtor­ki godz. 10:00 — 12:00
tel. 698 370 092

Człon­ko­wie wspie­ra­ją­cy — orga­ni­za­cje i oso­by prawne

Orga­ni­za­cje pozarządowe

 • Pol­skie Towa­rzy­stwo Pra­cow­ni­ków Socjal­nych — Koło Powia­to­we w Jele­niej Górze
 • Jele­nio­gór­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Bez­ro­bot­nych Jele­nia Góra
 • Zespół Ludo­wy “Kar­ko­no­sze”
 • Sto­wa­rzy­sze­nie “Dzia­łaj­my razem” TRIANON.PL w Cieszynie
 • Ośro­dek Pro­fi­lak­ty­ki Zdro­wot­nej “GÓR­NIK”
 • Jele­nio­gór­ski Klub Spor­to­wo-Reha­bi­li­ta­cyj­ny “Vic­to­ria” w Jele­niej Górze
 • All-ter­na­ty­wa — Sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­skiej Młodzieży
 • Jele­nio­gór­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzin i Przy­ja­ciół Dzie­ci z Zespo­łem Downa w Jele­niej Górze
 • Zespół Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej na tere­nie Sobieszowa
 • Sto­wa­rzy­sze­nie w Cie­niu Lipy Czar­no­le­skiej w Jele­niej Górze
 • Zwią­zek Zawo­do­wy Soli­dar­ność Jele­nia Góra

Oso­by prawne

 • Tele­wi­zja “Dami” w Jele­niej Górze
 • TV Stri­meo w Jele­niej Górze
 • Szpi­tal MSWiA w Jele­niej Górze
 • Szpi­tal Woje­wódz­ki w Jele­niej Górze
 • Jele­nio­gór­skie Towa­rzy­stwo Budow­nic­twa Spo­łecz­ne­go w Jele­niej Górze
 • Kar­ko­no­ski Park Naro­do­wy w Jele­niej Górze
 • Fir­ma “Lexpas” sp. z o.o. w Poznaniu
 • Dusz­pa­ster­stwo Osób Nie­peł­no­spraw­nych Para­fii Jana Ewan­ge­li­sty i Apo­sto­ła w Jele­niej Górze
 • Zakła­dy Pra­cy Chro­nio­nej: “Gol­dom” w Jele­niej Górze, PPH “WIREX” s.c. w Jele­niej Górze, PPU “Pro­inval” w Jele­niej Górze, “SIMET” S.A. w Jele­niej Górze, SU “PIAST” w Legni­cy (oddział tere­no­wy w Jele­niej Górze), Fir­ma Wamar Jele­nia Góra, Kar­ko­no­skie Cen­trum Medycz­ne w Jele­niej Górze, jelonka.com, tele­maxx, reklamy.jgora.pl
 • PGU Uzdro­wi­sko Cieplice

Oso­by fizyczne

 • Miłosz Kamiń­ski, Ewa Kny­chas, Andrzej Grze­lak, Krzysz­tof Bła­żej­czyk, Ks. Pra­łat Hen­ryk Bujok, Woj­ciech Grzy­bow­ski, Fir­ma “EURO 90 TRA­VEL” w Jele­niej Górze — Marek Ciechanowski.