Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­płat­ne Pora­dy Psy­cho — Onkologiczne

W Kar­ko­no­skim Sej­mi­kuj Osób Nie­peł­no­spraw­nych są udzie­la­ne bez­płat­ne pora­dy psy­cho­lo — onko­lo­gicz­ne w każ­dy Wto­rek w godzi­nach 12.00 — 13.30.