Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­kurs na Redak­to­ra Naczel­ne­go biuletynu!

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jako wydaw­ca od roku 2005 Biu­le­ty­nu Infor­ma­cyj­ne­go “Tu i Teraz” na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, ślą­skie­go i pomor­skie­go, ogła­sza kon­kurs na Redak­to­ra Naczel­ne­go biuletynu.

 

Do zadań Redak­to­ra Naczel­ne­go należałoby:

 

  • nad­zór i zarzą­dza­nie nad zespo­łem redak­cyj­nym (dzien­ni­ka­rza­mi i wolon­ta­riu­sza­mi), współ­pra­ca z koor­dy­na­to­rem pro­jek­tu oraz z oso­ba­mi współ­two­rzą­cy­mi biuletyn;
  • budo­wa­nie sie­ci kon­tak­tów z orga­ni­za­cja­mi part­ner­ski­mi współ­pra­cu­ją­cy­mi z Sejmikiem;
  • redak­cja wszyst­kich napły­wa­ją­cych tek­stów pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym ade­kwat­nym do ram pro­gra­mo­wych biuletynu;
  • poszu­ki­wa­nie tema­tów prze­wod­nich każ­de­go nowe­go wyda­nia biuletynu;
  • sta­łe zdo­by­wa­nie infor­ma­cji z zakre­su nie­peł­no­spraw­no­ści ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tere­nu powia­tu jeleniogórskiego.

 

Od kan­dy­da­ta na funk­cję Redak­to­ra Naczel­ne­go wyma­ga­ne jest wykształ­ce­nie wyż­sze (dzien­ni­kar­skie lub pokrew­ne), min. 5 let­nie doświad­cze­nie jako redak­tor naczel­ny dowol­nej gaze­ty (naj­le­piej zbli­żo­nej tema­ty­ką do niniej­sze­go biu­le­ty­nu), zna­jo­mość tema­ty­ki nie­peł­no­spraw­no­ści, empa­tia, komu­ni­ka­tyw­ność, zna­jo­mość spe­cy­fi­ki pra­cy w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej i otwar­tość na wdra­ża­nie nowych roz­wią­zań dziennikarskich.

 

CV wraz z klau­zu­rą “Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji (zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 roku o Ochro­nie Danych Oso­bo­wych; tekst jed­no­li­ty: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” pro­si­my prze­sy­łać do dnia 6 lute­go 2014 na adres: koordynator@kson.pl

 

Wszel­kie dodat­ko­we infor­ma­cje uzy­skać moż­na w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.