Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Par­king Szpi­tal­ny dla nie­peł­no­spraw­nych za 1 złoty

Od począt­ku stycz­nia do KSON zgło­si­ło się kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re uwa­ża­ły, że wpro­wa­dze­nie wyso­kich opłat za par­ko­wa­nie na szpi­tal­nym par­kin­gu jest kolej­nym ele­men­tem utrud­nia­ją­cym dostęp do tej pla­ców­ki medycz­nej. Nie­zwłocz­nie — mówi Sta­ni­sław Schu­bert Pre­zes KSON i Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych – pod­ję­li­śmy roz­mo­wy z dyrek­cją szpi­ta­la wymie­nia­jąc prze­ko­nu­ją­ce, jak się oka­za­ło, argu­men­ty. Rze­czy­wi­ście decy­zją Dyrek­to­ra Sta­ni­sła­wa Woź­nia­ka od pierw­sze­go lute­go 2014 r. oso­by nie­peł­no­spraw­ne posia­da­ją­ce waż­ną euro­pej­ską kar­tę par­kin­go­wą będą mogły korzy­stać z przy­szpi­tal­ne­go par­kin­gu pła­cąc jak się wyda­je sym­bo­licz­ną opła­tę w wyso­ko­ści jed­ne­go zło­te­go za cały czas posto­ju. Kar­ta par­kin­go­wa win­na być w spo­sób widocz­ny umiej­sco­wio­na na przed­niej szy­bie pojaz­du. O zmia­nach doty­czą­cych opłat par­kin­go­wych w tej czę­ści infor­mo­wać będą odpo­wied­nie tabli­ce infor­ma­cyj­ne usta­wio­ne przez admi­ni­stra­cję szpitala.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds