Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Darczyńcy!

W imie­niu pod­opiecz­nych naszej orga­ni­za­cji dzię­ku­je­my za dar ser­ca wyra­żo­ny przez prze­ka­za­nie 1% podat­ku w roku 2013. Dzię­ki Pań­stwu naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cy otrzy­ma­li łącz­nie 45980,80 PLN. Raz jesz­cze dzię­ku­je­my i jed­no­cze­śnie pro­si­my Pań­stwa o to, by i w tym roku pamię­ta­li Pań­stwo o moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia 1% podat­ku wpi­su­jąc w PIT nasz numer KRS: 0000100516.