Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdrowia

Spo­tka­nie doty­czy ZIN­TE­GRO­WA­NE­GO INFOR­MA­TO­RA PACJEN­TA, któ­re odbę­dzie się 6 lute­go 2014 roku o godzi­nie 14:00 w Świe­tli­cy Inte­gra­cyj­nej przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 A (sie­dzi­ba KSON).

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds