Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zin­te­gro­wa­ny Infor­ma­tor Pacjenta

Pod­sta­wo­we informacje

Dane o każ­dym pacjen­cie do tej pory były podzie­lo­ne na czę­ści w wie­lu kar­to­te­kach w przy­chod­niach i szpi­ta­lach itp. Kto z nas pamię­ta skom­pli­ko­wa­ne nazwy leków, ostat­nie daty wizyt u leka­rzy? Dla­te­go połą­czo­no wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce histo­rii lecze­nia pacjen­ta w indy­wi­du­al­nej elek­tro­nicz­nej kar­to­te­ce i nazwa­no Zin­te­gro­wa­ny Infor­ma­tor Pacjen­ta (ZIP).

Zada­nia ZIP

Zin­te­gro­wa­ny Infor­ma­tor Pacjen­ta (ZIP) jest sys­te­mem skie­ro­wa­nym do osób ubez­pie­czo­nych w NFZ, dzię­ki któ­re­mu pacjen­ci mają moż­li­wość wglą­du on-line z każ­de­go kom­pu­te­ra pod­łą­czo­ne­go do inter­ne­tu w histo­rię udzie­lo­nych świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej. Jakie korzy­ści wyni­ka­ją z jego posiadania?

Zada­niem sys­te­mu Zin­te­gro­wa­ny Infor­ma­tor Pacjen­ta (ZIP) jest udo­stęp­nie­nie pacjen­to­wi infor­ma­cji o:

  • rodza­jach i kosz­tach świad­czeń zdro­wot­nych, któ­re na rzecz świad­cze­nio­bior­cy zosta­ły roz­li­czo­ne przez pla­ców­ki ochro­ny zdro­wia i sfi­nan­so­wa­ne przez NFZ,
  • kosz­tach refun­da­cji leków i zaopa­trze­nia ortopedycznego,
  • dekla­ra­cjach wybo­ru leka­rza, pie­lę­gniar­ki i położ­nej w pod­sta­wo­wej opie­ce zdrowotnej,
  • sta­tu­sie ubezpieczenia,
  • skie­ro­wa­niach na lecze­nie uzdro­wi­sko­we zło­żo­nych w NFZ.

Jak uzy­skać kon­to dostę­po­we do Zin­te­gro­wa­ne­go Infor­ma­to­ra Pacjen­ta (ZIP)

  • dane dostę­po­we wyda­wa­ne są obec­nie oso­bom pełnoletnim.
  • wnio­sek reje­stra­cyj­ny nale­ży wypeł­nić inter­ne­to­wo: www.zip.nfz.gov.pl
  • oso­bi­ście zgło­sić się w dowol­nie przez sie­bie wybra­nym oddzia­le woje­wódz­kim NFZ i zosta­ną wyda­ne dane dostę­po­we do sys­te­mu ZIP (login i hasło)

Zare­je­struj / Zaloguj

Nie mam danych dostę­po­wych do sys­te­mu ZIP. Chcę się zarejestrować.

Zare­je­struj: www.zip.nfz.gov.pl

Jestem użyt­kow­ni­kiem sys­te­mu ZIP. Posia­dam dane dostę­po­we do sys­te­mu (nazwę użyt­kow­ni­ka i hasło). Zalo­guj: www.zip.nfz.gov.pl

Wyda­wa­ne hasło waż­ne 30 dni.

Pamię­taj! Nigdy nie udo­stęp­niaj swo­ich danych słu­żą­cych do logo­wa­nia w ZIP!

Punk­ty wyda­wa­nia dostę­pów do ZIP. Kontakt.

Wro­cław Cen­trum Obsłu­gi Ubez­pie­czo­nych
ul. Dawi­da 2
50–527 Wrocław

Godzi­ny pra­cy:
ponie­dzia­łek-pią­tek 8:00–16:00
Info­li­nia 71 79 79 075

Dele­ga­tu­ra w Legni­cy
ul. Jana Paw­ła II 7
59–220 Legni­ca
Pok. nr 3 i 11

Godzi­ny pra­cy:
ponie­dzia­łek-pią­tek 8:00–16:00
Tele­fo­ny : 76 729 31 25 , 76 729 31 29 , 76 729 31 31

Punkt Obsłu­gi Ubez­pie­czo­nych:
ul. Sikor­skie­go 21
67–200 Gło­gów
Pok. nr 9

Godzi­ny pra­cy: ponie­dzia­łek-pią­tek 7:30–15:30
Tele­fon: 76 72 72 530

Dele­ga­tu­ra w Wał­brzy­chu
Al. Wyzwo­le­nia 20
58- 300 Wał­brzych
Pok. nr 1

Godzi­ny pra­cy: ponie­dzia­łek-pią­tek 8:00–16:00
Tele­fo­ny: 74 66 43 113 , 74 66 43 114

Dele­ga­tu­ra w Jele­niej Górze
ul. Wol­no­ści 18
58–500 Jele­nia Góra
Pok. nr 3

Godzi­ny pra­cy: ponie­dzia­łek-pią­tek 8:00–16:00
Tele­fon: 75 64 58 720

Infor­ma­cja o ZIP w języ­ku migowym

Film o ZIP z języ­ku migowym:

https://docs.google.com/file/d/0BwVHtd0UBBWPZ294LUU2cUp6Q1k/edit?pli=1.

Film powstał dzię­ki uprzej­mo­ści Pol­skie­go Związ­ku Głu­chych — Pol­ski Zwią­zek Głu­chych Oddział Łódzki.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds