Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na wyciecz­kę szla­kiem tajem­nic Dol­ne­go Śląska

Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie i Rucho­wo
PRZYJACIELE

Zapra­sza­ją na wyciecz­kę
szla­kiem tajem­nic Dol­ne­go Śląska

na prze­ło­mie wrze­śnia
zor­ga­ni­zu­je­my wyciecz­kę auto­ka­ro­wą do Ząb­ko­wic (krzy­wa Wie­ża)
Zło­te­go Sto­ku (kopal­nia zło­ta ) oraz inne atrak­cje
koszt 1 dnio­wej wyciecz­ki 90 zł od oso­by w tym: prze­jazd, ubez­pie­cze­nie, wstę­py, obiad

Ser­decz­nie zapraszamy

Zapi­sy kon­takt 607–519-384
Lub KSON 75–75-231–83