Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pla­ny na dru­gie pół­ro­cze 2013 roku

Przed­sta­wi­cie­le Kar­ko­no­skiej Koali­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych „Masz Głos — Masz Wybór” w ubie­głym tygo­dniu odby­li spo­tka­nie w spra­wie okre­śle­nia obsza­rów dzia­ła­nia w ramach akcji Fun­da­cji im. Ste­fa­na Bato­re­go i Szko­ły Lide­rów na rok 2013. W ska­li kra­ju akcję obję­ło oko­ło 250 orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Cie­szyć się nale­ży, że dużą aktyw­ność w tym zakre­sie wyka­zu­ją orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we z Dol­ne­go Ślą­ska (30 orga­ni­za­cji), co sta­no­wi nie­mal­że dwu krot­ność licz­by zgło­szo­nych NGO z woje­wództw łódz­kie­go czy wiel­ko­pol­skie­go. Jesz­cze bar­dziej satys­fak­cjo­nu­je aktyw­ność jele­nio­gór­skich poza­rzą­dow­ców, bo aż 7 orga­ni­za­cji bie­rze udział w tego­rocz­nej edy­cji akcji, pod­czas gdy odpo­wied­nio we Wro­cła­wiu — 2, w Legni­cy – 1, a w Wał­brzy­chu nie zgło­sił się nikt. Taka aktyw­ność wyni­ka na pew­no z wie­lo­let­nich tra­dy­cji jele­nio­gór­skich orga­ni­za­cji, któ­re już w latach 2006–2007 prze­pro­wa­dza­ły pierw­sze na Dol­nym Ślą­sku deba­ty przy oka­zji kam­pa­nii wybor­czych. Od tego cza­su prze­pro­wa­dzo­no ponad 40 spo­tkań z miesz­kań­ca­mi i poli­ty­ka­mi, głów­nie w kon­tek­ście przy­rze­czeń wybor­czych i ich reali­za­cji. Krze­pią­cy jest fakt, że akcja „Masz Głos – Masz Wybór” sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­na wśród mło­dzie­ży i tra­fia do szkół. Zasta­na­wiać się moż­na dla­cze­go ta akcja nie może się prze­bić do jed­no­stek samo­rzą­do­wych powia­tu jele­nio­gór­skie­go. Nowy­mi obsza­ra­mi w tego­rocz­nej edy­cji akcji są:

 

  • Dostęp­ni Samo­rzą­dow­cy — zada­nie koor­dy­nu­je KSON,
  • Budżet Oby­wa­tel­ski – koor­dy­nu­je Sto­wa­rzy­sze­nie Godu­szyn oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Nowo­cze­sne Miasto,
  • Ini­cja­ty­wa lokal­na – koor­dy­nu­je Zespół Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej „Sobie­szów” oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Miesz­kań­ców i Sym­pa­ty­ków Alei Woj­ska Polskiego,
  • Zrób­my to razem! — koor­dy­nu­je all-ter­na­ty­wa – Sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­skiej Młodzieży,
  • Wspól­na prze­strzeń – koor­dy­nu­je Jele­nio­gór­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Bezrobotnych.
  • Wszyst­kie dzia­ła­nia nabio­rą tem­pa we wrze­śniu, ale koor­dy­na­to­rzy już dziś zapra­sza­ją wszyst­kie inne orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we i miesz­kań­ców z tere­nu mia­sta i powia­tu do współ­pra­cy w tro­sce o budo­wę spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie Pań­stwo na stro­nie www.maszglos.pl