Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Atrak­cyj­ne tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne w Łebie

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Ośrod­kiem Pro­fi­lak­ty­ki Zdro­wot­nej „Gór­nik” w Łebie zapra­sza na tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne w terminach:

 • 24.08 – 07.09.2013 cena 1390 zł
 • 07.09 – 21.09. 2013 cena 1330 zł
 • 21.09 – 05.10.2013 cena 1300 zł

W ramach tych kwot:

 • 3 posił­ki dziennie
 • zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach 2 osobowych
 • 4 poko­je dwu­oso­bo­we przy­sto­so­wa­ne na przyj­mo­wa­nie osób na wózkach
 • 170 m od plaży
 • pro­gram rekre­acyj­ny i rehabilitacyjny
 • w cza­sie poby­tu orga­ni­za­tor zapew­nia cało­do­bo­wą opie­kę pielęgniarską,
 • 2 zabie­gi dzien­nie według wska­zań lekar­skich: inha­la­cje ultra­dź­wię­ko­we, solan­ko­we z leka­mi i olej­ka­mi, inha­la­cje indy­wi­du­al­ne, pneu­ma­tycz­ne, ultra­dź­wię­ki, dia­dy­na­mik, magne­tro­nic, BEMER, Sol­lux, świa­tło­te­ra­pia, krio­te­ra­pia, laser gim­na­sty­ka zbio­ro­wa i indywidualna.
 • Zabie­gi dodat­ko­wo płat­ne: masaż kla­sycz­ny, wibra­cyj­ny, wod­ny suchy Hydro Jet.

Ośro­dek jest upraw­nio­ny do przyj­mo­wa­nia osób z:

 • dys­funk­cja narzą­du ruchu, w tym oso­by poru­sza­ją­ce się na wóz­kach inwalidzkich,
 • dys­funk­cją narzą­du słuchu,
 • upo­śle­dze­niem umysłowym,
 • cho­ro­ba psychiczną
 • cho­ro­ba­mi neurologicznymi
 • cho­ro­ba­mi ukła­du pokarmowego
 • scho­rze­nia­mi endokrynologicznymi
 • scho­rze­nia­mi laryngologicznymi
 • scho­rze­nia­mi układ krążenia,
 • scho­rze­nia­mi ukła­du oddechowego
 • oso­by po laryngektomii

Tur­nus roz­po­czy­na się od godz. 18:00 a koń­czy o 09:00 w dniu ostatnim.

ZNIŻKI/DOPŁATY: dzie­ci do 3 lat — sta­ła opła­ta 303zł/turnus, dzie­ci 3 — 14 lat: oddziel­ne spa­nie, ½ żywie­nia z zabie­ga­mi — zniż­ka 140zł, dzie­ci 3 — 14 lat: wspól­ne spa­nie, ½ żywie­nia, 1 zabieg dzien­nie — cena 840zł, doro­śli, wspól­ne spa­nie, peł­ne żywie­nie, 1 zabieg dzien­nie — cena 980zł.

UWA­GA:

 1. Warun­kiem uczest­nic­twa w tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym jest „Orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści” lub „Wnio­sek leka­rza o skie­ro­wa­nie na tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­ny” i „infor­ma­cja o sta­nie zdro­wia”. W przy­pad­ku bra­ku w/w doku­men­tów doli­czo­ny zosta­nie poda­tek VAT w wys. 8% do obo­wią­zu­ją­cych cen skie­ro­wań w ośrodku .
 2. W przy­pad­ku znacz­nej pod­wyż­ki cen i zmia­ny sta­wek podat­ku VAT — ceny tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych mogą ulec zmianie.

Zgło­sze­nia pro­si­my skła­dać w KSON przy ul Osie­dle Robot­ni­cze 47A od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00 lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 75 75 24 254 lub na bez­płat­ną info­li­nię 800 700 025 w terminach:

 • I tur­nus do 9 sierp­nia 2013 r.
 • II tur­nus do 23 sierp­nia 2013 r.
 • III tur­nus do 6 wrze­śnia 2013 r.

Wyma­ga­na zalicz­ka w wyso­ko­ści 500,00zł od osoby.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds