Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na Warsz­ta­ty rehabilitacyjne

Ser­decz­nie zapra­sza­my rodzi­ców z dzieć­mi, fizjo­te­ra­peu­tów, przed­sta­wi­cie­li Pań­stwa orga­ni­za­cji oraz wszyst­kich chęt­nych do BEZ­PŁAT­NE­GO UDZIA­ŁU W WARSZ­TA­TACH REHA­BI­LI­TA­CYJ­NYCH dot. Inno­wa­cyj­ne­go sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go, któ­re odbę­dą się 20. LIP­CA BR. w CEN­TRUM REHA­BI­LI­TA­CJI “FIZJO­LAN­DIA” PRZY UL. SUCHEJ 9 W SOSNOW­CU. Warsz­ta­ty z indy­wi­du­al­ny­mi przy­miar­ka­mi i pora­da­mi reha­bi­li­ta­cyj­ny­mi orga­ni­zo­wa­ne są w ramach pro­jek­tu spo­łecz­ne­go „Mobil­ne Zdrowie”.

Liczy­my na Pań­stwa zaan­ga­żo­wa­nie i wspar­cie naszej akcji poprzez udo­stęp­nia­nie załą­czo­ne­go ban­ne­ru na stro­nach inter­ne­to­wych, pro­fi­lach na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, new­slet­te­rach oraz poin­for­mo­wa­nie zarów­no pod­opiecz­nych, a tak­że współ­pra­cu­ją­cych z Pań­stwem orga­ni­za­cji, fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń itp.

W razie jakich­kol­wiek pytań jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji pod nr tel. 530 788 533 oraz 501 107 70. W przy­pad­ku chę­ci otrzy­ma­nia wer­sji pla­ka­tu do dru­ku (do powie­sze­nia na tabli­cach ogło­szeń, drzwiach etc.) pro­szę o kontakt.

Pozdra­wiam serdeczne

Ilo­na Gra­żyń­ska
Medycz­ny dla Dzieci.pl

PL 50–519 Wro­cław, Bardz­ka 30