Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Spraw­ni Żegla­rze” – Bez­płat­ne warsz­ta­ty żeglar­skie dla osób niepełnosprawnych

W Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Żeglar­stwa i Tury­sty­ki Wod­nej Giżyc­ko (www.sail-mazury.pl) odbę­dą się szko­le­nio­we warsz­ta­ty żeglar­skie dla osób niepełnosprawnych.

Miej­sce: Mię­dzy­na­ro­do­we Cen­trum Żeglar­stwa i Tury­sty­ki Wod­nej 11 – 500 Giżyc­ko, ul. Moniusz­ki 24, Tel./fax (87) 428 5971, (87) 428 5898

Ter­mi­ny:

  1. 29 lip­ca – 11 sierp­nia 2013 r.
  2. 12 sierp­nia – 25 sierp­nia 2013 r.

Orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów jest Mazur­ska Szko­ła Żeglar­stwa (www.msz.org.pl) we współ­pra­cy z Pol­skim Związ­kiem Żegla­rzy Nie­peł­no­spraw­nych. (www.pzzn.pl). Warsz­ta­ty są cał­ko­wi­cie bez­płat­ne dla uczest­ni­ków (zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, sprzęt, instruk­to­rzy, pomo­ce nauko­we). Zada­nie jest współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go – FUN­DUSZ INI­CJA­TYW OBYWATELSKICH

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: Krzysz­tof Dunow­ski Wice­pre­zes MSŻ tel. (87) 4285898 kom. 667 666 219, e‑mail: sail@sail-mazury.pl krzysiedd@wp.pl Regu­la­min warsz­ta­tów i dru­ki do pobra­nia zamiesz­czo­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej www.msz.org.pl

Zapra­sza­my do udziału!!!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds