Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Muzea w sys­te­mie dostęp­no­ści dla osób niepełnosprawnych

Wspa­nia­łym kro­kiem w tym kie­run­ku jest ini­cja­ty­wa Muzeum Regio­nal­ne­go w Sta­lo­wej Woli, któ­re wspól­nie z Ukra­iną reali­zu­je pro­jekt pn. „Koali­cja muze­ów pol­skich i ukra­iń­skich na rzecz pro­fe­sjo­nal­nej obsłu­gi nie­peł­no­spraw­ne­go zwie­dza­ją­ce­go”. Pro­jekt zakła­da utwo­rze­nie Aka­de­mii kształ­cą­cej pra­cow­ni­ków muze­ów pol­skich i ukra­iń­skich w zakre­sie obsłu­gi osób nie­peł­no­spraw­nych. Aka­de­mia ma tak­że kre­ować nowe roz­wią­za­nia edu­ka­cyj­ne w dzie­dzi­nie dostęp­no­ści do kul­tu­ry dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Jego efek­tem będzie też zwięk­sze­nie licz­by muze­ów powszech­nie dostęp­nych, powszech­nie tzn. z uwzględ­nie­niem potrzeb wszyst­kich zwie­dza­ją­cych. Taki jest trend świa­to­wy i euro­pej­ski i mamy nadzie­ję, że dobre wia­try ideę Aka­de­mii prze­nio­są tak­że do muze­ów Dol­ne­go Ślą­ska w tym Kotli­ny Jeleniogórskiej.

Z Satys­fak­cją odno­to­wać trze­ba, że Kar­ko­no­skie Muzeum w Jele­niej Górze dzię­ki nakła­dom remon­to­wym i moder­ni­za­cyj­nym zadba­ło o nie­peł­no­spraw­nych. Wie­le jest jed­nak do zro­bie­nia w tym zakre­sie innych muze­ów, do któ­rych pro­wa­dzą naj­czę­ściej schody.