Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gru­pa wspar­cia dla rodzi­ców dzie­ci niepełnosprawnych

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w KSON powsta­je gru­pa wspar­cia dla rodzi­ców dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych. Oso­by chęt­ne do wzię­cia udzia­łu pro­szo­ne są o kon­takt pod nume­rem 800 700 025 w celu usta­le­nia ter­mi­nu spo­tkań. Warun­kiem powsta­nia gru­py jest akces co naj­mniej 6 rodzi­ców. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że infor­ma­cja zamiesz­czo­na na naszej stro­nie w dniu 11.04.2013 jest nieaktualna.