Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sto­wa­rzy­sze­nie Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie I Rucho­wo “Przy­ja­cie­le”

W dniu 09.03.2013r. z OKA­ZJI DNIA KOBIET ORGA­NI­ZU­JE WYCIECZ­KĘ DO ZAM­KU FRY­DLANT, PAL­MIAR­NI I OGRO­DU BOTA­NICZ­NE­GO W LIBER­CU (Cze­chy):

  • - KOSZT WYCIECZ­KI 60,00 zł
  • - PRZE­JAZD, WSTĘ­PY, UBEZPIECZENIE
  • - ZAPRA­SZA­MY WSZYST­KICH CHĘTNYCH
  • - ZAPI­SY KSON LUB PANI BASIA 607–519-384, 75–64-95–487