Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

FOR­MY DOFI­NAN­SO­WA­NIA I WSPAR­CIA DLA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH I STARSZYCH

CEN­TRUM INFOR­MA­CJI I WSPAR­CIA KAR­KO­NO­SKIE­GO SEJ­MI­KU OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH ZAPRA­SZA NA SPO­TKA­NIE N.T. “FOR­MY DOFI­NAN­SO­WA­NIA I WSPAR­CIA DLA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH I STARSZYCH”:

  • DATA: 14.02.2013 r.
  • GODZ: 11.00
  • MIEJ­SCE: DZIEN­NY DOM POMO­CY SPO­ŁECZ­NEJ, UL. KILIŃ­SKIE­GO 16, SALA TELEWIZYJNA

PRO­GRAM SPOTKANIA:

  • 1. ABC NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NE­GO – CZY­LI GDZIE I W JAKIEJ SPRAWIE
  • 2. FOR­MY WSPAR­CIA SPOŁECZNEGO
  • 3. FOR­MY WSPAR­CIA FINANSOWEGO
  • 4. FOR­MY POMO­CY RZECZOWEJ
  • 5. PYTA­NIA I ODPOWIEDZI

Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025 lub e‑mail: info@kson.pl