Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wigi­lia w Sejmiku

Ponad 30 przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji człon­kow­skich KSON i wolon­ta­riu­szy spo­tka­ło się w czwar­tek 20.12.2012 r. Hono­ro­wym gościem był ksiądz Kano­nik Krzysz­tof Kowal­czyk, dzie­kan deka­na­tu jele­nio­gór­skie­go i pro­boszcz para­fii pod wezwa­niem Św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty na Zabo­brzu. Tra­dy­cyj­nie pomo­dli­li­śmy się za pomyśl­ność na te świę­ta i cały nad­cho­dzą­cy nowy rok. Chwi­lą ciszy i zadu­my uczci­li­śmy pamięć Basi Czar­nec­kiej, któ­ra ode­szła od nas do Domu Pana 7 grud­nia. Wspo­mi­na­li­śmy rów­nież już nie żyją­ce­go Jasia Zagro­bel­ne­go, a widok ich życz­li­wych i ener­gicz­nych posta­ci trwa i trwał będzie w naszej pamię­ci. Potem dzie­li­li­śmy się opłat­ka­mi a naj­czę­ściej wypo­wia­da­nym życze­niem było życze­nie zdro­wia, życz­li­wo­ści i pomyśl­no­ści. Była to wyjąt­ko­wo cie­pła, rodzin­na atmos­fe­ra, któ­ra wolon­ta­riu­szom KSON towa­rzy­szy­ła w całym mija­ją­cym roku. Bo nie­za­prze­czal­ne suk­ce­sy Sej­mi­ku wyni­ka­ją wła­śnie z jego misji, empa­tii i zaan­ga­żo­wa­nia wolon­ta­riu­szy, dla któ­rych nie ma spraw, któ­rych nie moż­na zała­twić w imię pomo­cy nie­peł­no­spraw­nym, star­szym i zagu­bio­nym ludziom. Wal­de­mar Wiśniew­ski w imie­niu Dia­be­ty­ków i innych orga­ni­za­cji KSON zapro­po­no­wał, aby ksiądz Krzysz­tof Kowal­czyk wyra­ził zgo­dę na przy­ję­cie hono­ro­wych obo­wiąz­ków Kape­la­na Śro­do­wi­ska Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Nasz miły gość ze swo­istą dla sie­bie szcze­ro­ścią odpo­wie­dział: „sko­ro taka jest wasza wola, to wyra­żam zgo­dę”, a ta wypo­wiedź wywo­ła­ła burzę akcep­tu­ją­cych okla­sków. W spra­wie tej z ofi­cjal­ną proś­bą orga­ni­za­cje współ­pra­cu­ją­ce z KSON wystą­pią do bisku­pa Legnic­kie­go Ste­fa­na Ciche­go. Ksiądz Krzysz­tof Kowal­czyk od sied­miu lat jest pro­bosz­czem para­fii Św. Jana i Ewan­ge­li­sty w Jele­niej Górze. Jest rów­nież dusz­pa­ste­rzem śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych w tej para­fii, a za swo­je wyjąt­ko­we cie­pło i tro­skę o nie­peł­no­spraw­nych wyróż­nio­ny został przez bisku­pa Legnic­kie­go hono­ro­wym tytu­łem „Przy­ja­cie­la Osób Niepełnosprawnych”.

Te naj­cie­plej­sze akcen­ty spo­tka­nia utrwa­lił na foto­gra­fiach nasz wolon­ta­riusz i przy­ja­ciel Andrzej Piotrowski.

Weso­łych Świąt i do sie­go Roku!