Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Bądź pięk­na nie tyl­ko na Święta”

17.12.2012r (w ponie­dzia­łek) w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych pod hasłem “Bądź pięk­na nie tyl­ko na Świę­ta” odbył się dzień bez­płat­nych porad oraz poka­zy pod­sta­wo­wych zabie­gów kosme­tycz­nych pro­wa­dzo­ny przez doświad­czo­ne, dyplo­mo­wa­ne kosme­tycz­ki p. Annę Hau­ser i p. Mał­go­rza­tę Zdanowicz.

Akcja skie­ro­wa­na była do osób star­szych, nie­peł­no­spraw­nych, eme­ry­tów i ich rodzin. Panie dowie­dzia­ły się jak wła­ści­wie i bez­piecz­nie wyko­ny­wać pod­sta­wo­we zabie­gi kosme­tycz­ne sobie i swo­im bli­skim, nie­kie­dy nie­peł­no­spraw­nym, scho­ro­wa­nym, star­szym człon­kom rodzi­ny. Na co zwra­cać uwa­gę przy róż­nych scho­rze­niach, na czym pole­ga mani­cu­re bio­lo­gicz­ny (bez­cąż­ko­wy). Panie kosme­tycz­ki zwró­ci­ły uwa­gę na koniecz­ność uży­wa­nia tyl­ko i wyłącz­nie narzę­dzi jed­no­ra­zo­wych zarów­no w domu jak i w odwie­dza­nych gabi­ne­tach kosme­tycz­nych. Bar­dzo dużym powo­dze­niem cie­szył się zabieg rege­ne­ra­cyj­ny dło­ni oraz pokaz pie­lę­gna­cji brwi i rzęs przy zasto­so­wa­niu hypo­aler­gicz­nych pre­pa­ra­tów. W poka­zie wzię­ło udział ponad 20 pań z Jele­niej Góry i okolic.