Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

VII Opłat­ko­we Spo­tka­nie Inte­gra­cyj­ne Niepełnosprawnych

Zapra­sza­my wszyst­kich w nie­dzie­lę tj. 13 stycz­nia br o godz. 15:00 do kościo­ła pw. Świę­te­go Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty na jele­nio­gór­skim Zabo­brzu. Jak co roku w spo­tka­niu weź­mie udział kil­ku­set nie­peł­no­spraw­nych z rodzi­na­mi, przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i miesz­kań­ce miasta.

 Msze Świę­tą Popro­wa­dzi Ksiądz Biskup dr Marek Men­dyk, biskup pomoc­ni­czy Die­ce­zji Legnic­kiej. O godz. 16:00 w sali wie­lo­funk­cyj­nej „Arka” obok kościo­ła odbę­dzie się wspól­ny opła­tek i rado­sne kolę­do­wa­nie, któ­re­go gospo­da­rza­mi będą Ksiądz Kano­nik i Pro­boszcz tej para­fii Krzysz­tof Kowal­czyk oraz Pre­zy­dent mia­sta Mar­cin Zawiła.