Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Obcho­dy Dnia Euro­py 2024

Biu­ro Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go we Wro­cła­wiu oraz Przed­sta­wi­ciel­stwo Regio­nal­ne Komi­sji Euro­pej­skiej ser­decz­nie zapra­sza­ją na tego­rocz­ne obcho­dy Dnia Europy.

Spo­tkaj się z nami w sobo­tę 11 maja br. na Pla­cu Wol­no­ści we Wro­cła­wiu. Zapra­sza­my w godzi­nach 10:00–15:00.

W pro­gra­mie:

spo­tka­nie z eks­per­ta­mi Biu­ra Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go we Wro­cła­wiu, Przed­sta­wi­ciel­stwa regio­nal­ne­go Komi­sji Euro­pej­skiej oraz orga­ni­za­cji part­ner­skich, gry edu­ka­cyj­ne, eko­lo­gicz­ne warsz­ta­ty robie­nia myde­łek, ener­go­ro­wer, mobil­ny ser­wis rowe­ro­wy, kon­kur­sy z nagro­da­mi oraz gra miej­ska „Level 2.0″.

Udział we wszyst­kich atrak­cjach jest bezpłatny.

Zapra­sza­my do udzia­łu w grze miej­skiej “Level 2.0”, któ­rej sce­na­riusz nawią­zu­je do prio­ry­te­tów Komi­sji Euro­pej­skiej, 20-lecia Pol­ski w UniiEu­ro­pej­skiej, a tak­że do tego­rocz­nych wybo­rów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, któ­re w Pol­sce odbę­dą się już 9 czerw­ca. Gra jest pro­sta, a zasa­dy kla­row­ne, aby każ­dy mógł wziąć w niej udział. Oto co musisz wie­dzieć przed rejestracją:

* Dru­ży­na skła­da się od 2 do 5 osób, przy­naj­mniej jed­na z nich musi być pełnoletnia.

* Wyma­ga­ne jest posia­da­nie tele­fo­nu komór­ko­we­go z dostę­pem do Inter­ne­tu, aby korzy­stać z apli­ka­cji webowej.

* Zapi­sy są pro­wa­dzo­ne poprzez for­mu­larz inter­ne­to­wy dostęp­ny na stro­nie https://level20.pl [2]

Dru­ży­ny moż­na zgła­szać do 9 maja 2024r. (12:00) lub do wyczer­pa­nia miejsc.

Part­ne­rem stra­te­gicz­nym wyda­rze­nia we Wro­cła­wiu jest Wro­cław­skie Cen­trum Roz­wo­ju Społecznego.

Wię­cej pod linkami:

http://www.europarl.europa.eu/

https://level20.pl/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3vHZO8uBMXo6eMJIjwEaFQVmjY7mriFViMrXt_LNln2CVad_ZCkRIxtr4_aem_AfWU_K5Gg2yAzSUHzNggBpokZiEChyhGv-L6jUVLSLjvDXsx07-8l6vocg4YHGdu085E1ygV9CsRUdmPA11fzzgk

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds