Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

praca plakat zaproszenie 400x300Zamawiający:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 58-500 Jelenia Góra, Osiedle Robotnicze 47a

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja spotu promocyjnego projektu pn. „Praca? Jestem na TAK! Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” II edycja współfinansowanego ze środków PFRON. Zamówienie obejmuje przygotowanie spotu telewizyjnego oraz jego emisję wg. opisu:


1. produkcja spotu telewizyjnego o długości min. 20 sekund w polskiej wersji językowej.
2. emisja spotu telewizyjnego w ciągu 3 dni, minimum 5 razy w ciągu doby przez nadawców telewizyjnych nadających naziemny sygnał cyfrowy o zasięgu obejmującym co najmniej: miasto i powiat Jelenia Góra, miasto i powiat Kraków, miasto i powiat Tarnowskie Góry - Lubliniec.
3. spot powinien dostarczyć grupie docelowej rzetelnej informacji o projekcie.
4. Spot winien informować potencjalnych beneficjentów ostatecznych m.in. o celu projektu, terminie i miejscu rekrutacji.
5. Styl spotu powinien być dostosowany do grupy docelowej projektu (osoby niepełnosprawne z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności).
6. Spot powinien zostać wyprodukowany według scenopisu opracowanego przez Wykonawcę (biorąc na siebie koszty produkcji i montażu) i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
7. Spot musi zawierać podkład muzyczny oraz tekst zarejestrowany przez profesjonalnego lektora,
8. Spot musi zawierać informację dotyczącą współfinansowania projektu przez PFRON
9. Spot musi być wyprodukowany oraz zapisany w formacie/formatach umożliwiającym/umożliwiających emisję spotu na antenach innych TV i w internecie.
Specyfikacja pliku: rozdzielczość HD 1920x1080 px, szybkość: 25 klatek na sekundę, format obrazu 16:9, standard kodowania: H264, audio: LPCM 16 lub 24 bity/próbkę, częstotliwość próbkowania 48 kHz.
10. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu wyprodukowany spot do pisemnej akceptacji w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez Strony.
11. Wykonawca dostarczy objęty zamówieniem materiał na nośniku DVD.
12. Termin realizacji zamówienia: emisja spotu planowana jest najpóźniej w okresie 27.03 – 02.04 2017r.

KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena uwzględniająca wszystkie wymagania określone w pkt 1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami i wymaganiami realizacji przedmiotu zamówienia.

MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA ORAZ ROZTRZYGNIĘCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik 1) wysłać ją pocztą lub złożyć osobiście na adres: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra, Osiedle Robotnicze 47a, ew. mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku ofert składanych osobiście lub pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do sekretariatu KSON
2. Termin składania ofert upływa dnia 24 lutego 2017 do godziny 12:00. 3. Termin wyboru Wykonawcy nastąpi do dnia 07 marca 2017r.

FORMA PŁATNOŚCI

1.Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół zdawczo-odbiorczy, przedmiotu zamówienia.
2.Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu wszystkich emisji i przekazaniu płyty DVD, z wyemitowanego spotu telewizyjnego Zamawiającemu.
3.Należność wynikającą z faktury Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

OSOBA DO KONTAKTU

z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Monika Żak – koordynator projektu
Anna Daskalakis – specjalista ds. promocji i rekrutacji Wyłącznie drogą e-mail

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA, ZMIANY W TREŚCI ZAPYTANIA

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia w całości lub części bez podania jakichkolwiek przyczyn.
2.Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Projektu oraz przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe i będzie dla nich wiążąca.

UWAGA informujemy, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę 9550,00 zł brutto.