Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

MISTRZO­WIE BATU­TY I MŁO­DZI WIR­TU­OZI WIOLINISTYKI

wilolonczelaaaSer­decz­nie zapra­sza­my na kon­cer­ty 53 Sezo­nu Arty­stycz­ne­go 2016/2017

10.02 PIĄ­TEK 19:00

SALA KON­CER­TO­WA IM. STE­FA­NA STRAHLA

CENA BILE­TÓW:
SEK­TOR B — 30 ZŁ,
SEK­TOR A, C — 25 ZŁ

Tade­usz Woj­cie­chow­ski – dyry­gent
Jan Cza­ja – wio­lon­cze­la
Joan­na Moryc – pro­wa­dze­nie Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej

***
Micha­ił Glin­ka – Uwer­tu­ra do ope­ry Rusłan i Lud­mi­ła Camil­le Saint-Saëns – I Kon­cert wio­lon­cze­lo­wy a‑moll op. 33
Zol­tán Kodály – Tań­ce z Galan­ty Zol­tán Kodály – Suita orkie­stral­na Háry János
Zada­nie pn. Mistrzo­wie Batu­ty i Mło­dzi Wir­tu­ozi Wio­li­ni­sty­ki reali­zo­wa­ne jest z Pro­gra­mu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go
Wyda­rze­nia arty­stycz­ne prio­ry­tet Muzy­ka.
Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.
Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Budże­tu Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.

Fil­har­mo­nia Dol­no­ślą­ska w Jele­niej Górze
http://www.filharmonia.jgora.pl/