Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Obszar A:

a. Zadanie 1:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja narządu ruchu,

b. Zadanie 2:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej,
• dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C:

a. Zadanie 2:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

b. Zadanie 3 i 4:
• stopień niepełnosprawności,
• wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
• potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
• aktywność zawodowa,
• pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

Obszaru A:

a) w Zadaniu nr 1 – 5.000 zł,

b) w Zadaniu nr 2 – 2.100 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł,

 

Obszaru B:

a) w Zadaniu nr 1:
– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

b) w Zadaniu nr 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 

Obszaru C:

a) w Zadaniu nr 2 – 2.000 zł,

b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,

d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

 

Obszaru D
– 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach Modułu I – od 27 czerwca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

 

Nabór wniosków w ramach Modułu II, semestr zimowy 2016-17 rozpocznie się od 01 września do 10 października 2016 r.

 

Formularze wniosków dostępne są pod adresem www.mops.jelenia-gora.pl oraz w siedzibie MOPS, w Dziale Rehabilitacji, przy Al. Jana Pawła II 7 w pokoju nr 8. Szczegółowe informacje na stronie MOPS, PFRON www.pfron.org.pl oraz pod numerami tel. 75 755 88 02 oraz 75 755 88 01 w godz. 7.30-15.30.