Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Turnus rehabilitacyjny skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Jest to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji, połączona z elementami wypoczynku. Celem organizowania turnusów rehabilitacyjnych jest poza poprawą sprawności psychofizycznej także rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, takich jak: nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, wspieranie i pomoc w realizacji i rozwijaniu zainteresowań.

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

 • usprawniająco-rekreacyjny;
 • rekreacyjno-sportowy i sportowy;
 • szkoleniowy;
 • psychoterapeutyczny;
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia;
 • nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Grupy liczą minimum 20 uczestników. Turnusy rehabilitacyjne organizuje się na terenie kraju i trwają one 14 dni. Osoby niepełnosprawne są kierowane do udziału w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują. Uczestnictwo w turnusie jest płatne. Jednak można starać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowanie do turnusu wynosi od 18 do 27 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wysokość dofinansowania:

 1. 27 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
  1. a) dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  2. b) osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia
  3. c) osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. 25 % przeciętnego wynagrodzenia
  1. a) dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 23 % przeciętnego wynagrodzenia
  1. a) dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 18 % przeciętnego wynagrodzenia
  1. a) dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 5. 18 % przeciętnego wynagrodzenia
  1. a) dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Przy ustalaniu wysokości dofinansowania uwzględnianie jest kryterium dochodowe. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, jeżeli przecięty miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczenia rodzinnych podzielony przez liczbę osób w rodzinie we wspólnych gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

      W przypadku przekroczenia tych kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o która dochód został przekroczony. Szczególnie uzasadnione przypadki mogą być podstawa do dofinansowania bez pomniejszania kwoty mimo przekroczenia wymaganych kwot dochodu. Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Tryb ubiegania się o dofinansowanie :

 • odpowiedni wniosek składa się w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie
 • wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych
 • do wniosku należy dołączyć:
  1. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- osoby od 16 roku życia
  2. kopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia
  3. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, kierujący na turnus rehabilitacyjny.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania należy wybrać konkretny turnus. Informację o tym należy przekazać do Centrum w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym raz w roku w wymiarze do 21 dni roboczych.

(Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych; Ustawa z dni. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Anna Rzymek – Stowarzyszenie Dobrej Nadziei