Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Warunki i zasady przyznawania oraz wypłacania świadczeń rodzinnych reguluje Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255). Zgodnie z jej przepisami można ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych w postaci:

 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 • świadczenia opiekuńczego: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje wyżej wymienionym osobom do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 56,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 65,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica,

chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
 • zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka;
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. samotnego wychowywania dziecka;
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 6. rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do jego złożenia.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 • osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • dzieci pozostających na utrzymaniu osoby występującej o przyznanie świadczeń, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:

 • dochodu,
 • składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
 • należnego podatku;

2. zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

 • wysokości dochodu,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

4. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

 • dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek,
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Anna Rzymek