Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tur­nus rehabilitacyjny

Tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­ny skie­ro­wa­ny jest do osób nie­peł­no­spraw­nych. Jest to zor­ga­ni­zo­wa­na for­ma aktyw­nej reha­bi­li­ta­cji, połą­czo­na z ele­men­ta­mi wypo­czyn­ku. Celem orga­ni­zo­wa­nia tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych jest poza popra­wą spraw­no­ści psy­cho­fi­zycz­nej tak­że roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych uczest­ni­ków, takich jak: nawią­zy­wa­nie i roz­wi­ja­nie kon­tak­tów spo­łecz­nych, wspie­ra­nie i pomoc w reali­za­cji i roz­wi­ja­niu zainteresowań.

Rodza­je tur­nu­sów rehabilitacyjnych:

 • uspraw­nia­ją­co-rekre­acyj­ny;
 • rekre­acyj­no-spor­to­wy i sportowy;
 • szko­le­nio­wy;
 • psy­cho­te­ra­peu­tycz­ny;
 • roz­wi­ja­ją­cy zain­te­re­so­wa­nia i uzdolnienia;
 • nauki nie­za­leż­ne­go funk­cjo­no­wa­nia z niepełnosprawnością.

Tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne orga­ni­zu­je się dla osób nie­peł­no­spraw­nych o zbli­żo­nych potrze­bach, wyni­ka­ją­cych w szcze­gól­no­ści z ich wie­ku lub rodza­ju nie­peł­no­spraw­no­ści albo rodza­ju scho­rzeń lub dys­funk­cji. Gru­py liczą mini­mum 20 uczest­ni­ków. Tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne orga­ni­zu­je się na tere­nie kra­ju i trwa­ją one 14 dni. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne są kie­ro­wa­ne do udzia­łu w tur­nu­sie na wnio­sek leka­rza, pod któ­re­go opie­ką się znaj­du­ją. Uczest­nic­two w tur­nu­sie jest płat­ne. Jed­nak moż­na sta­rać się o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Osób Nie­peł­no­spraw­nych (PFRON). Dofi­nan­so­wa­nie do tur­nu­su wyno­si od 18 do 27 % prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go wyna­gro­dze­nia w gospo­dar­ce narodowej.

Wyso­kość dofinansowania:

 1. 27 % prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go wynagrodzenia: 
  1. a) dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej ze znacz­nym stop­niem niepełnosprawności,
  2. b) oso­by nie­peł­no­spraw­nej w wie­ku do 16. roku życia
  3. c) oso­by nie­peł­no­spraw­nej w wie­ku 16–24 lat uczą­cej się i nie­pra­cu­ją­cej, bez wzglę­du na sto­pień niepełnosprawności;
 2. 25 % prze­cięt­ne­go wynagrodzenia 
  1. a) dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej z umiar­ko­wa­nym stop­niem niepełnosprawności;
 3. 23 % prze­cięt­ne­go wynagrodzenia 
  1. a) dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej z lek­kim stop­niem niepełnosprawności;
 4. 18 % prze­cięt­ne­go wynagrodzenia 
  1. a) dla opie­ku­na oso­by niepełnosprawnej;
 5. 18 % prze­cięt­ne­go wynagrodzenia 
  1. a) dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej zatrud­nio­nej w zakła­dzie pra­cy chro­nio­nej, nie­za­leż­nie od posia­da­ne­go stop­nia niepełnosprawności.

Przy usta­la­niu wyso­ko­ści dofi­nan­so­wa­nia uwzględ­nia­nie jest kry­te­rium docho­do­we. Oso­ba nie­peł­no­spraw­na może ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków PFRON, jeże­li prze­cię­ty mie­sięcz­ny dochód w rozu­mie­niu prze­pi­sów o świad­cze­nia rodzin­nych podzie­lo­ny przez licz­bę osób w rodzi­nie we wspól­nych gospo­dar­stwie domo­wym, obli­czo­ny za kwar­tał poprze­dza­ją­cy mie­siąc zło­że­nia wnio­sku nie prze­kra­cza kwoty:

 • 50% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia na oso­bę we wspól­nym gospo­dar­stwie domowym
 • 65% prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w przy­pad­ku oso­by samotnej

      W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia tych kwot docho­du, kwo­tę dofi­nan­so­wa­nia pomniej­sza się o kwo­tę, o któ­ra dochód został prze­kro­czo­ny. Szcze­gól­nie uza­sad­nio­ne przy­pad­ki mogą być pod­sta­wa do dofi­nan­so­wa­nia bez pomniej­sza­nia kwo­ty mimo prze­kro­cze­nia wyma­ga­nych kwot docho­du. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia nie może być wyż­sza od fak­tycz­ne­go kosz­tu uczest­nic­twa w tur­nu­sie rehabilitacyjnym.

Tryb ubie­ga­nia się o dofinansowanie :

 • odpo­wied­ni wnio­sek skła­da się w Powia­to­wym Cen­trum pomo­cy Rodzi­nie wła­ści­wym dla miej­sca zamiesz­ka­nia oso­by ubie­ga­ją­cej się o dofinansowanie
 • wnio­sek moż­na zło­żyć oso­bi­ście, za pośred­nic­twem opie­ku­na albo orga­ni­za­to­ra tur­nu­sów rehabilitacyjnych
 • do wnio­sku nale­ży dołączyć:
  1. kopię orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści- oso­by od 16 roku życia
  2. kopię orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści oso­by do 16 roku życia
  3. wnio­sek leka­rza, pod któ­re­go opie­ką znaj­du­je się oso­ba nie­peł­no­spraw­na, kie­ru­ją­cy na tur­nus rehabilitacyjny.

Wnio­sek roz­pa­try­wa­ny jest w ter­mi­nie 30 dni od dnia zło­że­nia Po otrzy­ma­niu decy­zji o przy­zna­niu dofi­nan­so­wa­nia nale­ży wybrać kon­kret­ny tur­nus. Infor­ma­cję o tym nale­ży prze­ka­zać do Cen­trum w ter­mi­nie 30 dni od otrzy­ma­nia powia­do­mie­nia o przy­zna­niu dofi­nan­so­wa­nia, nie póź­niej jed­nak niż na 21 dni przed roz­po­czę­ciem tur­nu­su. Oso­ba o znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści ma pra­wo do zwol­nie­nia od pra­cy z zacho­wa­niem pra­wa do wyna­gro­dze­nia w celu uczest­ni­cze­nia w tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym raz w roku w wymia­rze do 21 dni roboczych.

(Pod­sta­wa Praw­na: Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej z dn. 15 listo­pa­da 2007 r. w spra­wie tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych; Usta­wa z dni. 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób niepełnosprawnych)

Anna Rzy­mek – Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei