Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych powstał w 1999 roku z inicjatywy członków gorzowskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, którzy podjęli działania zmierzające do zintegrowania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Głównym założeniem inicjatorów tego przedsięwzięcia była potrzeba realnego wpływania na postrzeganie osób niepełnosprawnych oraz poprawa ich sytuacji w Gorzowie Wielopolskim.

Korzenie Sejmiku sięgają roku 1997 kiedy to powstała Rada Koordynacyjna do spraw Osób Niepełnosprawnych, utworzona z przedstawicieli 23 organizacji pozarządowych. Przedstawiciele tych organizacji przyjęli za swoje hasło „Razem Łatwiej”, a następnie stworzyli „stowarzyszenie stowarzyszeń” pod nazwą Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Podstawę jego działalności stanowi założenie, że nie ogranicza on autonomii i samodzielności stowarzyszeń w ich działalności statutowej, koordynuje i integruje natomiast te działania, które mają charakter wspólny. Przez wiele kolejnych lat LOSON podejmował działania zmierzające do integracji środowiska osób niepełnosprawnych poprzez organizację cyklicznych spotkań przedstawicieli poszczególnych organizacji, propagowanie idei społecznej integracji osób niepełnosprawnych, ale także organizację imprez plenerowych, zawodów sportowych, rekreacyjnych. Najbardziej charakterystyczną i typową imprezą organizowaną przez LOSON są Gościmskie Spotkania Plenerowe organizowane wspólnie z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym nad jeziorem Solecko w Gościmiu, Spółdzielnią Inwalidów „Rehabilitacja” w Zielonej Górze oraz Oddziałem Towarzystwa Walki z Kalectwem w Gorzowie Wlkp. Uczestnikami Gościmskich Spotkań Plenerowych są reprezentanci 17 Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w województwie lubuskim oraz przedstawiciele 5 Środowiskowych Domów Samopomocy. Program spotkań obejmuje odpowiednio dobrane konkurencje sprawnościowe, zajęcia usprawniające, zabawy integracyjne, a przede wszystkim konkursowe pokazy inscenizacji oraz kompozycji plastycznych na temat, który w danym roku patronuje imprezie. Organizowane są także koncerty, które każdego roku odbywają się w innym mieście województwa. W ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy organizowany jest konkurs plastyczny dla dzieci niepełnosprawnych z placówek opiekuńczych lub świetlic socjoterapeutycznych oraz dla dorosłych osób z niepełnosprawnością z Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Ważna jest także działalność związana z promowaniem wybitnych osobowości w kulturze i sztuce organizowanie przeglądów twórczości oraz wspieranie działalności. Jednakże działalność Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych to także interwencje w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych, działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych. Organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych, ułatwianie organizacjom dostępu do informacji związanych z nowymi przepisami prawa, opiniowanie projektów, aktów prawnych, organizowanie spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami różnych instytucji na przykład GCPRiPS, ZUS, PFRON. Z protestami członków Sejmiku spotkało się na przykład zamknięcie warsztatów przy ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp., w których produkowano i naprawiano sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Z kolei w roku 2013 podjęta została inicjatywa uruchomienia w Gorzowie Wlkp. Busa-Taxi dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, a w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przedstawiciele Sejmiku brali udział w przygotowaniu Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+. Ważna jest bieżąca współpraca z Urzędem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, a także praca dwóch przedstawicieli LOSON w zespole opracowującym projekt Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Gorzowa.

Prezesem Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jest Barbara Kadziewicz siedziba mieści się w Gorzowie Wlkp. Przy ulicy Czereśniowej 15a. Najważniejsze jest jednak to, że wszyscy pracujemy społecznie.

Dorota Pilecka

Obecnie w Lubuskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych funkcjonującym na zasadzie stowarzyszenie stowarzyszeń zrzeszone są: Towarzystwo Walki z Kalectwem w Gorzowie Wielkopolskim., Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Skwierzyna Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Fundacja „Złota Jesień” w Gorzowie Wlkp., Gorzowskie Stowarzyszenie „Amazonek” w Gorzowie Wlkp., Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” w Gorzowie Wlkp., Gorzowskie Towarzystwo Opieki Nad Pacjentem ze Stomią, Koło Pomocy Osobom Specjalnej Troski „Razem”w Sulęcinie , Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gorzowie Wlkp., Polski Związek Głuchych Koło w Gorzowie Wlkp., Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski -Koło w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział Lubuski w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie” Wolontariat Gorzowski w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Chorych na Celiakię w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Chorych na SM-Koło przy Zarządzie Oddziału TWK w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Autystycznych w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Gorzowie Wlkp., Gorzowskie Centrum Charytatywne im. Brata Krystyna, Automobil Klub Sekcja Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych „Arka” w Gorzowie Wlkp.