Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Na świa­to­wym poziomie

Nowo­cze­sny ośro­dek spor­to­wy w Szklar­skiej Porę­bie zapro­jek­to­wa­ny dla nie­peł­no­spraw­nych. Wyso­ki poziom inwe­sty­cji to nie tyl­ko jej roz­mach i nowo­cze­sność, ale i dosto­so­wa­nie do potrzeb nie­peł­no­spraw­nych. Świa­do­mość tej praw­dy, tak oczy­wi­stej w kra­jach zachod­niej Euro­py, prze­bi­ja się do Pol­ski. Dowo­dem jest pro­jekt nowo­cze­sne­go ośrod­ka spor­to­we­go w Szklar­skiej Porębie.

Gdy ktoś jeź­dzi po świe­cie i zwie­dza popu­lar­ne miej­sca, widzi dwa zja­wi­ska, z któ­ry­mi w Pol­sce bywa bar­dzo róż­nie: dba­łość o atrak­cje dla dzie­ci oraz o dostęp­ność dla nie­peł­no­spraw­nych i rodzin z wóz­ka­mi z mały­mi dzieć­mi. Bez speł­nie­nia tych dwóch warun­ków trud­no wyobra­zić sobie tam muzea czy insty­tu­cje publiczne.

W Pol­sce przy­kła­dem myśle­nia o potrze­bach nie­peł­no­spraw­nych już na eta­pie pla­no­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia inwe­sty­cji (a nie póź­niej, gdy trze­ba robić kosz­tow­ne prze­rób­ki i adap­ta­cje) jest moder­ni­za­cja ośrod­ków spor­to­wych w Szklar­skiej Porę­bie. Cho­dzi o Ośro­dek Nar­ciar­stwa Bie­go­we­go w Szklar­skiej Porę­bie-Jaku­szy­cach oraz o Ośro­dek Mara­ton w cen­trum miasta.

Mile widzia­ni

Oba cie­szą się od lat dobrą opi­nią wśród spor­tow­ców – zarów­no ama­to­rów, jak i wyczy­now­ców. Z obu korzy­sta­ją też niepełnosprawni.

- Do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych dosto­so­wa­ne są szat­nie na dole nasze­go głów­ne­go budyn­ku – mówi koman­dor Bie­gu Pia­stów, Dariusz Sera­fin. — W Bie­gu Pia­stów nie­peł­no­spraw­ni star­tu­ją pięć minut przed resz­tą zawod­ni­ków. Tre­nu­ją u nas przez cały sezon, są zawsze mile widzia­ni. Przy budyn­ku z szat­nia­mi wydzie­lo­ne są trzy miej­sca par­kin­go­we dla nich. Przy oka­zji ape­lu­ję do innych nar­cia­rzy, by nie zaj­mo­wa­li ich, co nie­ste­ty zda­rza się regularnie…

- Nasz ośro­dek nie nada­je się nie­ste­ty dla spor­tow­ców na wóz­kach inwa­lidz­kich – przy­zna­je Krzysz­tof Soko­łow­ski, któ­ry zarzą­dza ośrod­kiem Mara­ton. — Oso­by z inny­mi rodza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, na przy­kład nie­do­wi­dzą­cy czy nie­do­sły­szą­cy, przy­jeż­dża­ją do nas na tre­nin­gi. Kie­dyś roz­wa­ża­no prze­bu­do­wę ośrod­ka z myślą o szer­szym udo­stęp­nia­niu go oso­bom na wóz­kach, ale reali­za­cja tych zamie­rzeń była­by zbyt kosztowna.

Bież­nia pod dachem

W przy­szło­ści oba ośrod­ki mają być w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie zmo­der­ni­zo­wa­ne i roz­bu­do­wa­ne, a for­mal­nie sca­lo­ne pod jed­nym zarzą­dem z ramie­nia miasta.

Przy Ośrod­ku Mara­ton ma powstać hala lek­ko­atle­tycz­na z 200-metro­wą bież­nią oraz budy­nek wie­lo­funk­cyj­ny z poko­ja­mi noc­le­go­wy­mi, sto­łów­ką, gabi­ne­ta­mi odno­wy bio­lo­gicz­nej i strzel­ni­cą. Jak mówi Krzysz­tof Soko­łow­ski, nowy obiekt będzie przy­sto­so­wa­ny do ruchu ludzi na wóz­kach. Na sta­dio­nie trze­ba będzie wyko­nać jedy­nie nie­wiel­ką adaptację.

Z myślą o inwa­li­dach pro­jek­to­wa­ne są też wszyst­kie nowo­ści w Jaku­szy­cach: szat­nie, toa­le­ty, sma­ro­wal­nie nart, sale kon­fe­ren­cyj­ne i roz­grzew­ko­we, par­kin­gi, loka­le gastronomiczne.

Inwe­sty­cję popro­wa­dzi Mia­sto Szklar­ska Porę­ba. Na razie zaczy­na sta­ra­nia o pie­nią­dze na ten cel – samo nie jest w sta­nie udźwi­gnąć finan­so­wo tak ogrom­ne­go zada­nia, sza­co­wa­ne­go na oko­ło 70 mln zł. O fun­du­sze zabie­ga w Mini­ster­stwie Spor­tu i Dol­no­ślą­skim Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim. Od sku­tecz­no­ści tych sta­rań zale­ży, czy cel zosta­nie osiągnięty.

Oczy­wi­ście, sama budo­wa to jed­no, a wyko­rzy­sty­wa­nie póź­niej ośrod­ków to dru­gie waż­ne zada­nie. Wła­dze Szklar­skiej Porę­by są wpraw­dzie prze­ko­na­ne, że dzię­ki rosną­cej szyb­ko popu­lar­no­ści ama­tor­skie­go upraw­nia spor­tu, ośrod­ki nie będą narze­kać na sła­bą fre­kwen­cję. By to było real­ne, zamie­rza­ją je udo­stęp­nić jak naj­szer­szym gru­pom, w tym tak­że nie­peł­no­spraw­nym. Oby wszyst­ko się udało!

Leszek Kosio­row­ski

Mate­ria­ły gra­ficz­ne: Urząd Mia­sta Szklar­ska Poręba