Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rezolucja Rady Europy w sprawie wyrównywania szans niepełnosprawnych znów aktualna.

Rok 2013 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim rokiem obywateli. W tym roku na terenie całej Unii Europejskiej odbędą się dziesiątki konferencji debat oraz innych projektów poświęconych tematyce praw obywateli UE. Jest to pojęcie wciąż enigmatyczne i niejednoznaczne. Określenie praw obywateli UE czyli sprecyzowanie ich zakresu oraz relacji z regulacjami prawnymi poszczególnych krajów wspólnoty jest niezwykle trudnym zadaniem. Powstało wiele dokumentów, które próbowały ująć to pojęcie w wymiarze praktycznym.

W ramach Europejskiego Roku Obywateli planowane są m.in. różne działania dla wzmocnienia systemu informacji na temat praw obywateli UE, którego ważnym elementem są m.in. wielojęzyczne portale internetowe „Europe Direct” i „Twoja Europa”. Wykorzystanie nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych, dla realizacji praw wynikających zarówno z obywatelstwa UE, jak i z obywatelstwa krajowego, ma szczególne znaczenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Tym kwestiom poświęciła dużo uwagi Rada Europy już ponad dekadę temu. Sprawie dążenia do pełnego obywatelstwa osób niepełnosprawnych poprzez nowe technologie sprzyjające włączeniu społecznemu poświęcona została Rezolucja przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w październiku 2001 roku.

W rezolucji podkreślona została rola, jaką pełni stosowanie zasady „projektowania dla wszystkich” w zapewnianiu dostępności dla osób niepełnosprawnych, która jest konieczna dla umożliwienia korzystania przez te osoby z przysługujących im praw.

Rezolucja miała na celu określenie ramowych kierunków działań dla państw Unii Europejskiej w zakresie umożliwienia korzystania z pełni praw obywatelskich osobom niepełnosprawnym. Ponieważ w dzisiejszym społeczeństwie możliwość uzyskiwania dostępu i korzystania z zastosowań technologii jest warunkiem osiągnięcia wymienionych powyżej celów, do odpowiedzialności i obowiązku społeczeństwa należy zapewnienie równego dostępu do zastosowań technologii każdej osobie, niezależnie od jej wieku, płci lub sprawności. Aby zapewnić równość szans w zakresie pełnego i aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa, należy stworzyć każdemu możliwość korzystania z zastosowań technologii, dostępu do nich i używania ich w sposób tak niezależny i w tak równym stopniu co inni, jak jest to możliwe, nawet gdyby czasami potrzebne były szczególne modyfikacje lub rozwiązania.

Opisane poniżej szczególne zasady i odpowiedzi na wiodące pytania odegrają decydującą rolę w ustaleniu, czy osoby niepełnosprawne skorzystają z licznych możliwości, jakie stwarzają nowe technologie, czy też zostaną wykluczone z korzystania z tego potencjału z uwagi na nowotworzone przeszkody. Te szczegółowe zasady i wiodące pytania powinny być uwzględniane obecnie i w przyszłości w odniesieniu do wszystkich produktów, powszechnych usług, systemów oraz technologii wspomagającej dla osób niepełnosprawnych, we wszystkich sferach życia. Obszarami polityki szczególnego znaczenia są: sprawy dzieci i edukacja, poradnictwo zawodowe i szkolenie, zatrudnienie, integracja społeczna i środowisko, medycyna, badania i rozwój oraz szkolenia osób uczestniczących w procesie rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych.

1. Możliwość uzyskania - Czy to istnieje? Czy można to uzyskać?
2. Dostępność - Czy jest to osiągalne, przystępne, wygodne?
3. Łatwość użycia - Czy jest to funkcjonalne, praktyczne, zrozumiałe, łatwe w obsłudze i możliwe do zastosowania?
4. Przystępność cenowa - Czy można pokryć wydatek?
5. Świadomość - Czy użytkownicy i inne podmioty, których to dotyczy, wiedzą o istnieniu produktu lub usługi?
6. Stosowność i atrakcyjność - Czy jest to odpowiednie, dopasowane i zachęcające?
7. Możliwość dostosowywania - Czy można to dostosować?
8. Kompatybilność - Czy można z tego korzystać razem z innymi stosownymi produktami?

Nowe technologie powinny stanowić integralną część całości szkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, tak by prowadziło to do zwiększania umiejętności i kwalifikacji umożliwiających szkolonym przystępowanie do dalszych programów szkoleniowych i edukacyjnych, jak również do zwiększenia możliwości zatrudnienia. Wspieranie szkolonych osób niepełnosprawnych w korzystaniu z nowych technologii powinno być integralną częścią wszystkich programów przygotowań do zawodu i szkolenia zawodowego.

Innowacje technologiczne powinny być wykorzystywane do umożliwiania osobom niepełnosprawnym uzyskiwania lub utrzymywania zatrudnienia oraz rozwoju kariery zawodowej. Rozpowszechnianie technologii związanych z niepełnosprawnością oraz odpowiedniej wiedzy o możliwościach wykorzystywania nowych technologii w miejscu pracy powinno być zasadniczym priorytetem; powinno się to łączyć z kampaniami podnoszącymi świadomość wśród pracodawców.

Omawiana rezolucja definiuje również ogólne kierunki rozwoju wsparcia dla niepełnosprawnych w takich dziedzinach jak rehabilitacja medyczna, Integracja społeczna-środowiskowa, rozwój e-administracji, wsparcie zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa. Jednak w tych dziedzinach dokument ten nie różni się praktycznie w żaden sposób od podobnych aktów wydawanych w poszczególnych państwach europejskich czy parlamencie europejskim. Należy pamiętać że od słowa do czy jest daleka droga. Jednak jak pokazuje historia, spora część rezolucji Rady Europy miała swoje odbicie w aktywnych działaniach poszczególnych państw i tworzonym przez nie prawie. Efekty omawianej rezolucji odbiły się na działaniach podejmowanych przez rządy Austrii, Niemiec, Belgii oraz państw skandynawskich. Jednak aplikacja założeń tejże rezolucji w krajach Europy środkowej jest w początkującej fazie.

 

Marek Steinhoff - Traczewski