Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi będą mogły dostać 10 tys. zł mie­sięcz­nie. Wystar­czy wnio­sek o nowe świadczenie

Fot. Freepik.com

Pola­cy maso­wo wystę­pu­ją z wnio­ska­mi o nowe świad­cze­nie dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Ale uwa­ga, aby dostać pie­nią­dze, trze­ba będzie speł­nić okre­ślo­ne kry­te­ria. Gra toczy się o napraw­dę spo­re pie­nią­dze. Już moż­na dostać 4 tys. zł mie­sięcz­nie, a nie­dłu­go kwo­ta ta wzro­śnie do 10 tys. zł.

Wię­cej tutaj: https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,30937690,osoby-z-niepelnosprawnosciami-beda-mogly-dostac-10-tys-zl-miesiecznie.html?disableRedirects=true