Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­tor dla Przedsiębiorców

Z oka­zji euro­pej­skie­go dnia wal­ki z dys­kry­mi­na­cją Osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, pre­zen­tu­je­my przy­go­to­wa­ny przez zespół KSON Infor­ma­tor dla przedsiębiorców. 

LINK DO POBRA­NIA INFOR­MA­TO­RA: TUTAJ

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds