Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Do Prze­wod­ni­czą­cych wszyst­kich Orga­ni­za­cji KSON

Fot. Freepik.com

Kole­żan­ki i Koledzy,

w załą­cze­niu prze­sy­łam ogło­sze­nie Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­nia Góra dot. wybo­rów do Miej­skiej Rady Senio­rów ’24.

Z naszych dotych­cza­so­wych doświad­czeń, wyni­ka że w byłej 12 oso­bo­wej Radzie mie­li­śmy aż 5 przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji Zrze­szo­nych KSON. Doko­na­li­śmy ana­li­zy ich aktyw­no­ści z reflek­sją, że zarów­no Rada jak i jej człon­ko­wie win­na być bli­żej pro­ble­mów miesz­kań­ców Jele­niej Góry.

Doko­nu­jąc wybo­ru naszych kan­dy­da­tów do MRS kie­ruj­cie się pro­szę zasa­dą repre­zen­ta­tyw­no­ści, przez co rozu­mieć nale­ży, że w Radzie nie sto­su­je się wyłącz­nie swo­ich oso­bi­stych reflek­sji, pomy­słów i dzia­łań lecz muszą one wyni­kać z sze­ro­kiej kon­sul­ta­cji w śro­do­wi­sku, któ­re takie­go kan­dy­da­ta desygnowało.

Rada Senio­rów to waż­ny instru­ment w kształ­to­wa­niu i reali­za­cji potrzeb naj­star­szych miesz­kań­ców mia­sta, regio­nu, woje­wódz­twa i kra­ju, któ­ra w połą­cze­niu doświad­cze­nia z ener­gią młod­sze­go poko­le­nia może przy­nieść ocze­ki­wa­ny efekt. Nie bądź­my widza­mi w grze o jutro Jele­niej Góry i skie­ruj­my do pra­cy w Radzie nie tyl­ko tych, któ­rzy „bar­dzo chcą” ale głów­nie tych, któ­rych war­to obda­rzyć naszym zaufa­niem. Z dobrych prak­tyk pole­ca­my to aby wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­niach Zarzą­dów lub Orga­ni­za­cji popro­sić o swo­ją wizję funk­cjo­no­wa­nia takiej Rady i roli jaką kan­dy­dat zamie­rza tam speł­nić. Dobrze by było tak­że aby Kan­dy­da­ci okre­śli­li się na tym eta­pie co by chcie­li do życia Jele­nio­gór­skich Senio­rów wnieść.

Pozdra­wiam

Sta­ni­sław Schubert