Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Śla­dem naszych interwencji

Pre­zen­tu­je­my poni­żej z tru­dem wypra­co­wa­ne sta­no­wi­sko sej­mo­wej Komi­sji Kul­tu­ry Fizycz­nej, Spor­tu i Tury­sty­ki, któ­re jest kon­se­kwen­cją naszych licz­nych wystą­pień i ma doce­lo­wo dopro­wa­dzić do pró­by zbi­lan­so­wa­nia nakła­dów na kul­tu­rę fizycz­ną, tury­sty­kę i sport.