Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poznań Rock Festi­val 2024 już w czerwcu!

Poznań Rock Festi­val 2024 już w czerwcu!

 [1]

Lud­mi­ła, roc­ko­we brzmie­nia, ener­ge­tycz­na atmos­fe­ra i nie­za­po­mnia­ne
chwi­le – taki będzie tego­rocz­ny Poznań Rock Festi­wal w dniach 29–30
czerw­ca. Impre­za powra­ca, by zelek­try­zo­wać ser­ca miło­śni­ków roc­ka
nad malow­ni­czym Jezio­rem Mal­tań­skim w Poznaniu!

👉 BILE­TY 👈 [1]

Poznań Rock Festi­wal to wię­cej niż zwy­kłe wyda­rze­nie muzycz­ne. To
doświad­cze­nie, któ­re zjed­no­czy miło­śni­ków roc­ka i stwo­rzy
nie­za­po­mnia­ną atmos­fe­rę. Fanów pol­skiej muzy­ki cze­ka nie­sa­mo­wi­ta
podróż dźwię­ko­wa. Już teraz moż­na dołą­czyć do roc­ko­we­go świa­ta
nad brze­giem Jezio­ra Maltańskiego!

Na sce­nie poja­wią się naj­lep­sze pol­skie zespo­ły roc­ko­we, goto­we
dostar­czyć peł­ną gamę brzmień od kla­sy­ki po naj­now­sze hity. To
będzie podróż przez histo­rię roc­ka, któ­ra porwie wszyst­kich fanów
tego nie­śmier­tel­ne­go gatun­ku wraz z jego wszyst­ki­mi odcie­nia­mi.
Oprócz muzycz­nej uczty, festi­wal ma w zana­drzu coś jesz­cze. To
podróż kuli­nar­na z przy­sma­ka­mi lokal­nej kuch­ni, któ­ra dostar­czy
ener­gii na noce peł­ne roc­ko­wej pasji.

Line up:

SOBO­TA 29 czerwca

VOO VOO
ŁYD­KA GRU­BA­SA
LUXTOR­PE­DA
SZTYW­NY PAL AZJI
ILLU­SION

NIE­DZIE­LA 30 czerwca

STRA­CHY NA LACHY
MYSLO­VITZ
ØRGA­NEK
IRA

👉 BILE­TY 👈 [1]

          [2]
          [3]
          [4]

 Ten mail został wysła­ny do Pań­stwa, ponie­waż skła­da­jąc
rezer­wa­cję lub reje­stru­jąc się na stro­nie biletserwis.pl wyra­zi­li
Pań­stwo zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych w celach
mar­ke­tin­go­wych. Jeże­li nie życzą sobie Pań­stwo podob­nych maili w
przy­szło­ści, pro­si­my o zalo­go­wa­nie się na swo­je kon­to w ser­wi­sie
biletserwis.pl i odzna­cze­nie zgo­dy na new­slet­ter w menu edy­cji danych.
If you do not wish to rece­ive simi­lar ema­ils in the futu­re, ple­ase
chan­ge your agre­ements on biletserwis.pl account.

Nadaw­cą new­slet­te­ra jest Bilet Ser­wis Kurza­wa Paw­lic­ki Ste­fań­ski
Spół­ka Jaw­na., ul. Poznań­ska 72, 63–400 Ostrów Wiel­ko­pol­ski.
Poli­ty­ka ochro­ny danych oso­bo­wych dostęp­na jest na stro­nie
https://biletserwis.pl/regulamin/

Links:
——
[1] https://biletserwis.pl/e/poznan-rock-festival-2024/
[2] https://www.facebook.com/biletserwis/
[3] https://www.instagram.com/biletserwis/
[4] https://biletserwis.pl