Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

GRA­MY DLA KRWI

Dar życia  

Czę­sto sły­szy­my o tym, że  krew to praw­dzi­wy dar życia, życio­daj­ny płyn, a każ­da jed­nost­ka krwi jest na wagę zło­ta. Sły­szy­my jak waż­ną rolę peł­ni krew dostar­cza­jąc komór­kom tlen, trans­por­tu­jąc skład­ni­ki odżyw­cze do narzą­dów i inne skład­ni­ki pomię­dzy komór­ka­mi, peł­niąc funk­cję obron­ną, utrzy­mu­jąc sta­łą tem­pe­ra­tu­rę cia­ła. Krew jest więc nie­zbęd­na do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia nasze­go orga­ni­zmu i nie­za­stą­pio­na. Mimo takie­go postę­pu medy­cy­ny wciąż nie odkry­to pro­duk­tu, któ­ry mógł­by z powo­dze­niem ją zastą­pić. Wie­my, że utra­ta więk­szej ilo­ści krwi sta­no­wi poważ­ne zagro­że­nie dla zdro­wia i życia. Gdy w wyni­ku wypad­ku czy ope­ra­cji tra­ci­my krew, jedy­nym roz­wią­za­niem na jej uzu­peł­nie­nie jest prze­to­cze­nie jej od daw­cy czy­li trans­fu­zja krwi.

Idea odda­wa­nia krwi opie­ra się na pro­stym zało­że­niu, że krew jest darem, któ­ry może być dzie­lo­ny, aby pomóc innym w sytu­acjach kry­zy­so­wych lub w lecze­niu cho­rób prze­wle­kłych. Ludz­kie życie czę­sto zale­ży od dostę­pu do odpo­wied­nich jed­no­stek krwi. Każ­de odda­nie krwi może mieć więc ogrom­ny wpływ na zdro­wie i życie innej oso­by – jest więc praw­dzi­wym darem życia. Regu­lar­ne odda­wa­nie krwi pozwa­la na utrzy­ma­nie odpo­wied­nich jej zapa­sów  w ban­kach krwi, co jest nie­zbęd­ne do szyb­kie­go reago­wa­nia w sytu­acjach nagłych oraz zapew­nie­nia cią­gło­ści opie­ki zdrowotnej.

Wresz­cie, odda­wa­nie krwi to tak­że wyraz empa­tii. Poprzez odda­wa­nie krwi, ludzie mogą poczuć się czę­ścią więk­szej spo­łecz­no­ści, któ­ra trosz­czy się o innych i wspie­ra ich w trud­nych chwi­lach. To tak­że dosko­na­ły spo­sób na edu­ka­cję spo­łe­czeń­stwa o zna­cze­niu soli­dar­no­ści i współ­dzia­ła­nia dla dobra innych.

Mając na wzglę­dzie to istot­ne spo­łecz­ne zna­cze­nie akcji GRA­MY DLA KRWI  w budo­wa­niu wraż­li­wo­ści i zwró­ce­nia uwa­gi na dru­gie­go czło­wie­ka, potrze­bę uświa­da­mia­nia roli krwio­daw­ców w rato­wa­niu zdro­wia i życia ludz­kie­go, potrze­bę roz­po­wszech­nia­nia idei hono­ro­we­go krwio­daw­stwa, soli­dar­no­ści spo­łecz­nej oraz pro­mo­wa­nia wspól­ne­go dzia­ła­nia na rzecz dobra innych – Jele­nio­gór­ska Spół­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa posta­no­wi­ła zaan­ga­żo­wać się w akcję  GRA­MY DLA KRWI zaini­cjo­wa­ną przez jej orga­ni­za­to­ra KUL­TU­RA OTWAR­TA Nina Nowak. Współ­dzia­ła­nie w ramach tej akcji reali­zu­je idee przy­świe­ca­ją­ce dzia­łal­no­ści spo­łecz­nej i kul­tu­ral­no-oświa­to­wej pro­wa­dzo­nej przez Spółdzielnię.

Zachę­ca­my wiec Pań­stwa ser­decz­nie do wzię­cia udzia­łu w wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych w ramach akcji GRA­MY DLA KRWI  w tym przede wszyst­kim sko­rzy­sta­nia z moż­li­wo­ści odda­nia krwi w dniu 12 kwiet­nia 2024 r. w krwio­bu­sie, któ­ry będzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji na tere­nie Zamecz­ku przy Al. Jana Paw­ła II 18.  Prze­cież nigdy nie wie­my kie­dy po ten dar życia będzie­my musie­li się­gnąć sami, kie­dy będą go potrze­bo­wać nasi naj­bliż­si. Teraz więc zrób­my coś dla innych. Bo dobro powraca. 

Szcze­gó­ły akcji GRA­MY DLA KRWI w tym pik­ni­ku w dniu 12 kwiet­nia oraz kon­cer­tu w dniu 18 kwiet­nia w ulot­ce organizatora.

GRA­MY DLA KRWI

Arty­kuł przy­go­to­wa­ny przez orga­ni­za­to­ra akcji: KUL­TU­RA OTWAR­TA Nina Nowak oraz  Mar­ka Nowa­ka,  w opar­ciu o mate­ria­ły otrzy­ma­ne z Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Wał­brzy­chu oraz pozy­ska­ne z zaso­bów internetowych. 

Myśl o akcji GRA­MY DLA KRWI naro­dzi­ła się w paź­dzier­ni­ku 2023 roku. Ten kto jest daw­cą krwi, co jakiś czas dosta­je na tele­fon komór­ko­wy sms z infor­ma­cją: „Oddaj krew ….”, a po kolej­nym okre­sie „Pil­nie oddaj krew ….”. Czy­li jest potrzeb­na krew – jak zatem zachę­cić do jej odda­wa­nia? Doszło do spo­tkań z Part­ne­ra­mi pro­jek­tu, zain­te­re­so­wa­nie wyra­ził Pre­zy­dent Mia­sta Jele­niej Góry Jerzy Łuż­niak, rolę Part­ne­ra Wio­dą­ce­go wzię­ła na sie­bie Jele­nio­gór­ska Spół­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa. Akcja odda­wa­nia krwi zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w for­mu­le pik­ni­ku w dniu 12.04.2024 roku, pod­czas któ­reg o będzie moż­na oddać krew w krwio­bu­sie pod­sta­wio­nym przez Regio­nal­ne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa z Wał­brzy­cha. Dla 40 PIERW­SZYCH osób, któ­re odda­dzą krew 12.04.2024 roku w krwio­bu­sie, pla­no­wa­ne są dodat­ko­we atrak­cyj­ne nie­spo­dzian­ki. W ramach atrak­cji pik­ni­ku w godz. 9.00–15.00 będzie­cie mie­li Pań­stwo mię­dzy inny­mi moż­li­wość zwie­dza­nia Zamecz­ku w gru­pach zor­ga­ni­zo­wa­nych, odbę­dą się też kon­sul­ta­cje z tera­peu­tą inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, nauczą się Pań­stwo pod­staw pierw­szej pomo­cy, pozna­ją sprzęt uży­wa­ny przez ratow­ni­ków medycznych.

W dniu 18 kwiet­nia odbę­dzie się kon­cert muzy­ki Pink Floyd w wyko­na­niu zespo­łu Spa­re Bricks, na któ­rym zosta­nie pod­su­mo­wa­na akcja GRA­MY DLA KRWI. Akcja infor­ma­cyj­na jest już reali­zo­wa­na w zaso­bach Jele­nio­gór­skiej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej poprzez eks­po­zy­cję spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych afiszy.

Kul­tu­ra Otwar­ta Nina Nowak to fir­ma łączą­ca w swo­ich reali­za­cjach dzia­ła­nia na rzecz spo­łe­czeń­stwa, zdro­wia, eko­lo­gii i kultury.

TRO­SZECZ­KĘ HISTORII

            Krwio­daw­stwo na zie­mi wał­brzy­skiej roz­po­czę­ło się w zasa­dzie w 1951 roku. Wów­czas to z ini­cja­ty­wy Dyrek­to­ra Szpi­ta­la Miej­skie­go w Wał­brzy­chu dr Wła­dy­sła­wa Micha­le powstał przy szpi­ta­lu punkt pobo­ru krwi, któ­ry dosyć szyb­ko prze­obra­ził się w Sta­cję Krwio­daw­stwa. Rok póź­niej kie­row­ni­kiem Sta­cji został dr Kazi­mierz Dzik, któ­ry w 1954 roku prze­niósł Sta­cję do nowej sie­dzi­by przy ul. B. Chro­bre­go 31, gdzie obec­nie mie­ści się pod zmie­nio­ną nazwą sie­dzi­ba Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa – jed­ne­go z part­ne­rów akcji GRA­MY DLA KRWI.

            Roz­wój i wypo­sa­że­nie Sta­cji Krwio­daw­stwa w nowo­cze­sne sepa­ra­to­ry, wirów­ki do pre­pa­ra­ty­ki krwi, zamra­żar­ki szo­ko­we, użyt­ko­wa­nie nowo­cze­sne­go sprzę­tu, auto­ma­ty­za­cja dia­gno­sty­ki wiru­so­lo­gicz­nej, roz­wój bazy trans­por­to­wej i kom­pu­te­ry­za­cja wpły­nę­ły na popra­wę warun­ków pra­cy i odda­wa­nia krwi. Pod koniec XX wie­ku zli­kwi­do­wa­no jed­nak 10 naj­mniej­szych Punk­tów Krwio­daw­stwa, któ­rych dzia­łal­ność z punk­tu widze­nia pro­ce­dur pro­duk­cyj­nych i kon­tro­l­nych oraz przy­czyn eko­no­micz­nych nie była uza­sad­nio­na. Obec­nie RCKiK w Wał­brzy­chu orga­ni­zu­je cyklicz­ne wyjaz­dy ekip do pobie­ra­nia krwi do  miej­sco­wo­ści bez sta­łych punk­tów pobo­ru krwi.

            W Jele­niej Górze od począt­ku 2024 roku dzia­ła nowo otwar­ty  sta­cjo­nar­ny Punkt Krwio­daw­stwa na uli­cy Krót­kiej 1; 58–500 Jele­nia Góra. Krew moż­na odda­wać od śro­dy do piąt­ku w godz. 8.00–12.30.

KTO MOŻE ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ?

Krwio­daw­cą może być każ­da oso­ba, któ­ra speł­nia część poniż­szych (nie wszyst­kich wymie­nio­nych) warunków:

- ma 18–65 lat i przy sobie waż­ny doku­ment toż­sa­mo­ści ze zdjęciem;

- ma odpo­wied­nią wagę cia­ła (powy­żej 50kg);

- nie cho­ro­wa­ła na żół­tacz­kę, kiłę, łusz­czy­cę, cukrzy­cę w cią­gu ostat­nich 6 miesięcy;

- nie mia­ła wyko­ny­wa­ne­go zabie­gu ope­ra­cyj­ne­go, zabie­gów endo­sko­po­wych, tatu­ażu, prze­kłu­cia uszu lub innych czę­ści ciała;

- nie ma cięż­kich cho­rób ukła­du krą­że­nia, pokar­mo­we­go, ner­wo­we­go, odde­cho­we­go, moczowego.

Cały pro­ces odda­wa­nia krwi zaj­mu­je oko­ło godzi­ny. Zaczy­na się od reje­stra­cji, wypeł­nie­nia for­mu­la­rza i wstęp­ne­go bada­nia. Po przej­ściu badań, moż­na odda­wać krew, co zaj­mu­je oko­ło 10 minut. Po odda­niu krwi jeste­śmy pro­sze­ni do spę­dze­nia paru chwil w wygod­nym fote­lu, aby odpocząć.

Kie­dyś dla daw­cy krwi była cze­ko­la­da, kawa, szyn­ka, a nawet mydło jak w sta­nie wojen­nym. Bywa­ły też talo­ny na obia­dy w wybra­nych restau­ra­cjach, w któ­rych na hono­ro­we­go daw­cę cze­kał porząd­ny scha­bo­wy i lamp­ka wina. Obec­nie odda­ją­cy krew otrzy­mu­ją dwa dni wol­ne­go i zestaw czekolad.

Zapra­sza­my Pań­stwa ser­decz­nie do uczest­nic­twa w pik­ni­ku (wstęp bez­płat­ny) oraz udział w bile­to­wa­nym koncercie.