Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dol­no­ślą­skie Forum Gospo­dar­cze — Samo­rząd jako siła roz­wo­ju gospodarczego

Sza­now­ni Państwo,

Już 20 mar­ca 2024 w Teatrze Zdro­jo­wym im. Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go w
Szczaw­nie-Zdro­ju odbę­dzie się II Dol­no­ślą­skie Forum Gospo­dar­cze,
orga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Wspól­no­ta Poko­leń, Insty­tut Pia­stów
Ślą­skich i Sto­wa­rzy­sze­nie Rzecz­po­spo­li­ta Samo­rząd­na. Tema­ty­ka będzie
doty­czyć przede wszyst­kim istot­nej roli samo­rzą­dow­ców w sty­mu­lo­wa­niu
roz­wo­ju gospo­dar­cze­go regionu.

Pre­ze­ska DFOP — Maria Lewan­dow­ska-Mika — weź­mie udział w jed­nym z
pane­lów tema­tycz­nych, zaty­tu­ło­wa­nym „Współ­pra­ca mię­dzy
samo­rzą­dem a NGO’s”.

Ser­decz­nie zapraszamy!

 Pro­gram Forum: https://dfog.pl/dfog-2024/program-2024/ [1]
 Link do reje­stra­cji: https://dfog.pl/dfog-2024/zgloszenie-2024/ [2]

Pozdra­wiam ser­decz­nie
Ane­ta Parzoń

– 

________________________________________________________________________
DFOP  [Face­bo­ok] [3] [WWW] [4] | Małe Ini­cja­ty­wy  [Face­bo­ok] [5] [WWW]
[6] | Małe Gran­ty [Face­bo­ok] [7] [WWW] [8]
________________________________________________________________________

Links:
——
[1] https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdfog.pl%2Fdfog-2024%2Fprogram-2024%2F%3Ffbclid%3DIwAR2cSr0cGVEA8JCsXYSoPflP_sVnof5jqgmmEs0vi-fjEbkyCvfqK6IEkdg&h=AT0g1l3oSHFY5jtzBplQaM0MNfPjxQU-cepvVlnKqtrYasi0Hy7oVzojTDOEH1pnn7T8gsekYG1kuQLfOAgPZPqwWmW6H7x9Jxuej001EG6B81joroMH31XalobSnPD0n1_n&__tn__=-UK‑R&c[0]=AT1R8tMIggw3p2wYRK68nx-NjuEtYLNr0IFvfQEhS5GxR28iGJ9RZktZh3WOiVRM7zj6z0Sow4H3VzR0cV7UKvC_e2tg30Qi93JliBliqJMb8ZSnXAJI_rRSZd30lf0W_ecVbSlqbGhY4UtRArXnSR8B5AdrN7fk_rV241O4lmg-jrkBEQ
[2] https://dfog.pl/dfog-2024/zgloszenie-2024/?fbclid=IwAR3KJQlEQSxjhh5ZyRGBAVaQEBsZ759u5X0osrjuM7rqH0HBJZlL8QiJhlU
[3] http://www.facebook.com/dfop.org
[4] http://www.dfop.org.pl
[5] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[6] http://www.maleinicjatywy.pl
[7] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty
[8] http://www.malegranty.pl