Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter marzec 2024

Zobacz w prze­glą­dar­ce [1]

 Cze­ka­my na wiosnę!

Cze­ka­jąc na pierw­sze wio­sen­ne spo­tka­nia na żywo, zapra­sza­my do
udzia­łu w mar­co­wych webi­na­riach. Zachę­ca­my też do korzy­sta­nia z
cie­ka­wych mate­ria­łów, któ­re już powsta­ły w ramach Pro­gra­mu. Dobre­go
oglą­da­nia, cie­ka­wej lek­tu­ry. I do zobaczenia!

 Dla mło­dych i z mło­dy­mi
Zgłoś się na hac­ka­thon do 12 marca!

Widzi­cie w Waszej spo­łecz­no­ści pro­blem, któ­ry chce­cie roz­wią­zać?
Szu­ka­cie roz­wią­za­nia, któ­re zaan­ga­żu­je mło­de oso­by i wyko­rzy­sta ich
poten­cjał? Do 12 mar­ca zgło­ście swój zespół na hac­ka­thon Aktyw­nych
Oby­wa­te­li “Dla mło­dych i z mło­dy­mi”, któ­ry odbę­dzie się 12–13.04 w
Kra­ko­wie!

Naj­lep­sze roz­wią­za­nia wypra­co­wa­ne pod­czas wyda­rze­nia zosta­ną
nagro­dzo­ne (trzy nagro­dy finan­so­we o łącz­nej war­to­ści 8.000
zło­tych). A nie­za­leż­nie od nagród, każ­dy zespół zakoń­czy
hac­ka­thon z goto­wym do wdro­że­nia pomy­słem, skon­sul­to­wa­nym z oso­ba­mi
eks­perc­ki­mi.

          WIĘ­CEJ INFOR­MA­CJI [2]

          [3]

          Mię­dzy­po­ko­le­nio­we poko­ny­wa­nie barier

_Po tym, jak dwa lata temu Rosja roz­po­czę­ła peł­no­ska­lo­wą inwa­zję na
Ukra­inę, do Pol­ski przy­je­cha­ły set­ki tysię­cy osób ucie­ka­ją­cych
przed woj­ną. Orga­ni­za­cje pod­ję­ły dzia­ła­nia, aby wes­przeć
uchodź­czy­nie i uchodź­ców. Jed­nym z nich jest pro­jekt Towa­rzy­stwa
Ini­cja­tyw Twór­czych „ę” i Pol­skie­go Forum Migra­cyj­ne­go „Pol­ska dla
począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych — podaj dalej”._

O pro­jek­cie, któ­ry pole­gał na łącze­niu w pary kon­wer­sa­cyj­ne osób
star­szych z Pol­ski i osób z doświad­cze­niem migra­cji i uchodź­stwa,
pisze por­tal ngo.pl. Takich par w 11 miej­scach w Pol­sce powsta­ło ponad
120, a nie wąt­pi­my, że może być ich wię­cej! Zachę­ca­my do lek­tu­ry i
korzy­sta­nia z wypra­co­wa­ne­go w ramach pro­jek­tu pod­ręcz­ni­ka “Jak
zor­ga­ni­zo­wać kon­wer­sa­cje osób 60+ i osób z doświad­cze­niem migranc­kim
bądź uchodź­czym”.

 PRZE­CZY­TAJ ARTYKUŁ

          [4]

          Zapra­sza­my na webinaria!

W mar­cu zapra­sza­my Was na trzy webi­na­ria w ramach Programu:

    * 12.03 o 10:00 — Umo­wa o pra­cę i poro­zu­mie­nie wolon­ta­riac­kie w NGO
    * 20.03 o 10:00 — Jak two­rzyć pro­gra­my wspar­cia dla mło­dych, któ­rzy
chcą dzia­łać?
    * 28.03 o 9:00 — Jak badać potrze­by i iden­ty­fi­ko­wać poten­cjał
mło­dych ludzi?

 ZARE­JE­STRUJ SIĘ

          Róż­no­rod­na spo­łecz­ność, róż­no­rod­ny zespół, włą­cza­ją­ca
orga­ni­za­cja — nagra­nia webinariów

Czym jest róż­no­rod­ność, spra­wie­dli­wość i włą­cza­nie (DEI) w
orga­ni­za­cji spo­łecz­nej? Jak prze­ciw­dzia­łać dys­kry­mi­na­cji i jak na
nią reago­wać, jeśli już się poja­wi? W jaki spo­sób dbać o
dostęp­ność naszych dzia­łań, tak­że dla osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi?

Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z nagrań webi­na­riów i towa­rzy­szą­cych im
mate­ria­łów. Nagra­nia publi­ku­je­my z tłu­ma­cze­niem na pol­ski język
migo­wy i z napisami.

 OBEJ­RZYJ NAGRANIA

        Bądź na bieżąco

         [5]
         [6]
         [7]

Otrzy­mu­jesz ten new­slet­ter, ponie­waż zamó­wi­łeś / zamó­wi­łaś go od
Ope­ra­to­ra
Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le — Fun­dusz Regio­nal­ny [8].
Jeśli nie chcesz go dosta­wać, klik­nij tutaj [9].

Links:
——
[1] https://link.freshmail.mx/click/03.02.01.wK54V.edcb710f-2ebb-4c6f-9f9d-3799de0a74a8/eyJhZGRyZXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2NybS5mcnNpLm9yZy5wbFwvY2l2aWNybVwvbWFpbGluZ1wvdmlldz9yZXNldD0xJmFtcDtpZD0zNDMiLCJzaWduYXR1cmUiOiI5NTA2NWIxMWQ3OGI1MWQyMzhjOGVmNmFjZTk0MjI5NGRlMTEzMWFmIn0=
[2] https://link.freshmail.mx/click/03.02.01.wK54V.edcb710f-2ebb-4c6f-9f9d-3799de0a74a8/eyJhZGRyZXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2NybS5mcnNpLm9yZy5wbFwvY2l2aWNybVwvbWFpbGluZ1wvdXJsP3U9MTIyNSZhbXA7cWlkPTE2NTgwMCIsInNpZ25hdHVyZSI6IjcwNWU0NjRlYmViMmU3ZWJhYjEyNWU3MzBiMTI2ZTZjODlkMDg3YmUifQ==
[3] https://link.freshmail.mx/click/03.02.01.wK54V.edcb710f-2ebb-4c6f-9f9d-3799de0a74a8/eyJhZGRyZXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2NybS5mcnNpLm9yZy5wbFwvY2l2aWNybVwvbWFpbGluZ1wvdXJsP3U9MTIyNiZhbXA7cWlkPTE2NTgwMCIsInNpZ25hdHVyZSI6Ijc3ODA0ZmIxNTFiMmVjMTAzODg4NWIwOTg3MTMyNWQxMjJjMGUyNjAifQ==
[4] https://link.freshmail.mx/click/03.02.01.wK54V.edcb710f-2ebb-4c6f-9f9d-3799de0a74a8/eyJhZGRyZXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2NybS5mcnNpLm9yZy5wbFwvY2l2aWNybVwvbWFpbGluZ1wvdXJsP3U9MTIyNyZhbXA7cWlkPTE2NTgwMCIsInNpZ25hdHVyZSI6ImRhM2IzMWNiMWVlZjYwMTYyZTkwYTIyNjBiMzQ2YmI3ZDU4NWE4NTYifQ==
[5] https://link.freshmail.mx/click/03.02.01.wK54V.edcb710f-2ebb-4c6f-9f9d-3799de0a74a8/eyJhZGRyZXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2NybS5mcnNpLm9yZy5wbFwvY2l2aWNybVwvbWFpbGluZ1wvdXJsP3U9MTIyOSZhbXA7cWlkPTE2NTgwMCIsInNpZ25hdHVyZSI6IjlhYTM3NjZmMjBmYmRjN2IxMDU3NWY0ODA1OTY0NGYwN2I4MDVkMzcifQ==
[6] https://link.freshmail.mx/click/03.02.01.wK54V.edcb710f-2ebb-4c6f-9f9d-3799de0a74a8/eyJhZGRyZXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2NybS5mcnNpLm9yZy5wbFwvY2l2aWNybVwvbWFpbGluZ1wvdXJsP3U9MTIzMCZhbXA7cWlkPTE2NTgwMCIsInNpZ25hdHVyZSI6IjgyNGM0YzYzNTQ3OWUxMGE0YTMzNTAxNjM5OTZlMzBmNzA4YWYxM2UifQ==
[7] https://link.freshmail.mx/click/03.02.01.wK54V.edcb710f-2ebb-4c6f-9f9d-3799de0a74a8/eyJhZGRyZXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2NybS5mcnNpLm9yZy5wbFwvY2l2aWNybVwvbWFpbGluZ1wvdXJsP3U9MTIzMSZhbXA7cWlkPTE2NTgwMCIsInNpZ25hdHVyZSI6IjBjNzY0NDRmNzM1NzU1ZGEzN2M5MzE3MWRjNDE0MDE2NmY4MmEzYWMifQ==
[8] https://link.freshmail.mx/click/03.02.01.wK54V.edcb710f-2ebb-4c6f-9f9d-3799de0a74a8/eyJhZGRyZXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2NybS5mcnNpLm9yZy5wbFwvY2l2aWNybVwvbWFpbGluZ1wvdXJsP3U9MTIzMiZhbXA7cWlkPTE2NTgwMCIsInNpZ25hdHVyZSI6IjE5YzY3NDFjZTIwNzM5MmQzMzE2MzYxMDA0ODExNmY1YTJlYmI1OGQifQ==
[9] https://link.freshmail.mx/click/03.02.01.wK54V.edcb710f-2ebb-4c6f-9f9d-3799de0a74a8/eyJhZGRyZXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2NybS5mcnNpLm9yZy5wbFwvY2l2aWNybVwvbWFpbGluZ1wvdW5zdWJzY3JpYmU/cmVzZXQ9MSZhbXA7amlkPTgzMiZhbXA7cWlkPTE2NTgwMCZhbXA7aD1jNjMyOTlkNDljNjY3N2RkIiwic2lnbmF0dXJlIjoiMTY2ZGE1ZjBhYTI1YWYxNmZlOTM3ZmZlMjQ1NzFmMDFhODZmM2Y3ZCJ9