Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PE — Prze­gląd Fil­mów Nagro­dy Publicz­no­ści LUX 2024

 Biu­ro Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go we Wro­cła­wiu
zapra­sza na

Prze­gląd fil­mów nomi­no­wa­nych do tego­rocz­nej Nagro­dy Publicz­no­ści LUX

Nagro­da Publicz­no­ści LUX jest przy­zna­wa­na co roku przez Par­la­ment
Euro­pej­ski
i Euro­pej­ską Aka­de­mię Fil­mo­wą we współ­pra­cy z Komi­sją Euro­pej­ską
oraz sie­cią Euro­pa Cinemas.

W tym roku nomi­no­wa­ne zostały:

*         „Ada­mant” w reży­se­rii Nico­la­sa Philiberta

*         „Opa­da­ją­ce liście” w reży­se­rii Aki Kaurismäki

*         „Pokój nauczy­ciel­ski” w reży­se­rii Ilke­ra Çataka

*         „Sio­strzeń­stwo świę­tej sau­ny” w reży­se­rii Anny Hints

*         „20.000 gatun­ków psz­czół” w reży­se­rii Esti­ba­li­zy
Urre­so­li Solaguren

Zapra­sza­my na poka­zy. Bez­płat­ne wej­ściów­ki moż­na już ode­brać w
kasach kin.

🎬Wro­cław, DCF — Dol­no­ślą­skie Cen­trum Filmowe

*         10 mar­ca godz. 20:15 — “Ada­mant”

*         11 mar­ca godz. 20:15 — “Opa­da­ją­ce liście”

*         12 mar­ca godz. 17:00 — “Pokój nauczy­ciel­ski” + deba­ta po
fil­mie

*         13 mar­ca godz. 20:15 — “Sio­strzeń­stwo świę­tej sauny”

*         14 mar­ca godz. 20:15 — “20.000 gatun­ków pszczół”

Deba­ta będzie trans­mi­to­wa­na na pro­fi­lu FB Biu­ra Par­la­men­tu
Euro­pej­skie­go we Wro­cła­wiu: www.facebook.com/PEWroclaw [2].

🎬Jele­nia Góra, Kino LOT

*         11 mar­ca godz. 18:00 — “Ada­mant”

*         13 mar­ca godz. 18:00 — “Pokój nauczycielski”

🎬Legni­ca, Kino Piast

*         11 mar­ca godz. 18:00 — “Sio­strzeń­stwo świę­tej sauny”

*         14 mar­ca godz. 18:00 — “Pokój nauczycielski”

🎬Lubań, Kino Wawel

*         12 mar­ca godz. 18:00 — “Opa­da­ją­ce liście”

*         13 mar­ca godz. 18:00 — “20.000 gatun­ków pszczół”

🎬Wał­brzych, Kino Apollo

*         11 mar­ca godz. 18:00 — “Ada­mant”

*         14 mar­ca godz. 18:00 — “20.000 gatun­ków pszczół”

🎬Żary, Kino Pionier

*         11 mar­ca godz. 18:00 — “Sio­strzeń­stwo świę­tej sauny”

*         14 kwiet­nia godz. 20:00 — “Opa­da­ją­ce liście”

Obej­rzyj fil­my, oceń i wygraj!

Zachę­ca­my do oce­nia­nia wszyst­kich nomi­no­wa­nych fil­mów. Wejdź na
stro­nę https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/pl/, oceń fil­my do
14 kwiet­nia 2024r. i weź udział w loso­wa­niu wspa­nia­łych nagród.
Wśród nich są wizy­ta w Par­la­men­cie Euro­pej­skim i udział w cere­mo­nii
wrę­cze­nia Euro­pej­skiej Nagro­dy Publicz­no­śći LUX, któ­ra odbę­dzie
się 16 kwiet­nia 2024r., a tak­że spo­tka­nia z reży­se­ra­mi i
reali­za­to­ra­mi nomi­no­wa­nych filmów.

Wię­cej infor­ma­cji na temat Nagro­dy Publicz­no­ści LUX oraz nomi­no­wa­nych
fil­mów moż­na zna­leźć na stro­nie https://luxaward.eu/pl/.

Te infor­ma­cje są wysy­ła­ne na Pań­stwa życze­nie. Jeśli nie chce­cie
ich Pań­stwo otrzy­my­wać, pro­si­my o maila na adres
epwroclaw@ep.europa.eu.

Links:
——
[1] http://www.europarl.europa.eu/
[2] http://www.facebook.com/PEWroclaw