Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wybo­ry 2023/2024 fun­da­cja imie­nia Ste­fa­na Batorego

Zobacz ten w new­slet­ter prze­glą­dar­ce [1]

New­slet­ter | luty 2024

 [2]

 Wspie­raj z nami demo­kra­cję i rów­ne pra­wa w Polsce!

Gorą­co zachę­ca­my do prze­ka­za­nia nam 1,5% podat­ku za rok 2023. Pań­stwa
wpła­ta prze­ło­ży się na kon­kret­ne dzia­ła­nia na rzecz budo­wy
demo­kra­cji i rów­nych praw w Pol­sce. Aby prze­ka­zać 1,5% podat­ku
Fun­da­cji im. Ste­fa­na Bato­re­go, wystar­czy wpi­sać nasz numer KRS:
0000101194 w odpo­wied­nią rubry­kę w zezna­niu podatkowym.

 Jak prze­ka­zać 1,5% podatku?

 SOLI­DAR­NI Z UKRAINĄ

 [3]

 Woj­na – nasza sprawa

W inte­re­sie Pol­ski i całej Euro­py jest, aby Ukra­ina wygra­ła woj­nę
narzu­co­ną jej przez Rosję. Nie może­my zapo­mi­nać, że Ukra­ina wal­czy
tak­że o nas – piszą we wspól­nym sta­no­wi­sku Andrzej Rychard,
prze­wod­ni­czą­cy Rady i Edwin Ben­dyk, pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji Batorego.

         Czy­taj [4]

         OPINIUJEMY

 [5]

         Uwa­gi do rapor­tu KE o praworządności

W czerw­cu uka­że się kolej­na edy­cja _Raportu o praworządności_
przy­go­to­wy­wa­ne­go przez Komi­sję Euro­pej­ską. Prze­ka­za­li­śmy — podob­nie
jak sze­reg innych orga­ni­za­cji spo­łecz­nych – nasze sta­no­wi­sko co do
sta­nu pra­wo­rząd­no­ści w Pol­sce w 2023 roku. Raport KE jest czę­ścią
tzw. euro­pej­skie­go mecha­ni­zmu pra­wo­rząd­no­ści, któ­re­go celem jest
wzmac­nia­nie zasad pań­stwa pra­wa i zapo­bie­ga­nie ich naruszaniu.

         Czy­taj [6]

 [7]

         Opi­nia praw­na na temat sta­tu­su Pań­stwo­wej Komi­sji Wyborczej

Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, jako organ wypo­sa­żo­ny w
kom­pe­ten­cję do powo­ły­wa­nia człon­ków Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej
wska­za­nych przez Sejm, powi­nien wydać posta­no­wie­nie o ich powo­ła­niu
bez zbęd­nej zwło­ki, by zapew­nić funk­cjo­no­wa­nie Pań­stwo­wej Komi­sji
Wybor­czej – wyni­ka z ana­li­zy praw­nej dr hab. Sła­wo­mi­ra Patyry.

         Czy­taj [8]

         DZIAŁAMY

 [9]

         Pod­su­mo­wa­nie rekru­ta­cji do akcji Masz Głos

Do tego­rocz­nej edy­cji zapro­si­li­śmy 183 orga­ni­za­cje spo­łecz­ne i gru­py
nie­for­mal­ne spo­śród 356, któ­re zgło­si­ły się do akcji Masz Głos na
eta­pie rekru­ta­cji. Więk­szość z nich (aż 140) to nowi uczest­ni­cy
dzia­ła­ją­cy w gru­pach nie­for­mal­nych (59), ale są też gru­py for­mal­ne,
sołec­twa, koła gospo­dyń wiej­skich, wspól­no­ty miesz­ka­nio­we i OSP.

 Więcej

 [10]

         Pytaj.Wybieraj.Głosuj

Jak poznać opi­nie przy­szłych samo­rzą­dow­ców o spra­wach waż­nych dla
miesz­kań­ców? Zor­ga­ni­zuj spo­tka­nie przed­wy­bor­cze z kan­dy­da­ta­mi
róż­nych komi­te­tów wybor­czych. Jak to zro­bić? Jakie pyta­nia zadać?
Pod­po­wia­da­my w naszych materiałach.

         Wię­cej [11]

 WSPIERAMY

 [12]

         Dekla­ra­cja orga­ni­za­cji spo­łecz­nych na rzecz klimatu

W odpo­wie­dzi na pro­blem zmia­ny kli­ma­tu Forum Dar­czyń­ców w Pol­sce, we
współ­pra­cy z 40 orga­ni­za­cja­mi spo­łecz­ny­mi, wypra­co­wa­ło pierw­sze
pol­skie zobo­wią­za­nie kli­ma­tycz­ne. Dołą­czyć i pod­pi­sać dekla­ra­cję
mogą wszyst­kie orga­ni­za­cje spo­łecz­ne, bez wzglę­du na to, czym się
zaj­mu­ją. Forum Dar­czyń­ców w latach 2022–2024 korzy­sta z dota­cji
insty­tu­cjo­nal­nej w Pro­gra­mie Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Krajowy.

         Wię­cej [13]

 [14]

 Wypa­le­nie w NGO

Pro­blem wypa­le­nia doty­ka aż 43% lide­rów i lide­rek w orga­ni­za­cjach
spo­łecz­nych. W naj­now­szym odcin­ku pod­ca­stu Fun­da­cji Cul­tu­re Shock w
ramach pro­jek­tu “Let it Work: dzia­łaj­my zdro­wo”, pozna­cie meto­dy i
narzę­dzia, któ­re pomo­gą budo­wać sil­niej­szy i bar­dziej odpor­ny
zespół. Pro­jekt jest odpo­wie­dzią na pro­ble­my doty­czą­ce m.in.
dobro­sta­nu psy­chicz­ne­go akty­wi­stów i akty­wi­stek, zwięk­sza­ją­ce ryzy­ko
wypa­le­nia zawo­do­we­go i jest reali­zo­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Aktyw­ni
Oby­wa­te­le – Fun­dusz Krajowy.

         Słu­chaj [15]

 [16]

 Teraz Ulica

Fun­da­cja Teraz Uli­ca zapra­sza dziś o godzi­nie 19:00 na spo­tka­nie z
wybit­nym siat­ka­rzem Ser­hi­jem Kape­lu­sem, któ­ry roz­po­czy­na swo­ją
karie­rę tre­ner­ską w klu­bie BBTS Biel­sko-Bia­ła. To oka­zja, aby
oso­bi­ście poznać legen­dę pol­skiej siat­ków­ki i repre­zen­tan­ta Ukra­iny.
Ser­hij Kape­lus ma podwój­ne oby­wa­tel­stwo (pol­skie i ukra­iń­skie) i na
sta­łe miesz­ka w Biel­sku-Bia­łej. Fun­da­cję Teraz Uli­ca wspar­li­śmy
dota­cją z Fun­du­szu Soli­dar­no­ści z Ukrainą.

         Wię­cej [17]

 O SAMORZĄDZIE

 [18]

         Wybo­ry samo­rzą­do­we 2024: zasa­dy, spe­cy­fi­ka, pułapki

Wybo­ry samo­rzą­do­we – choć przy­cią­ga­ją mniej uwa­gi niż wybo­ry
par­la­men­tar­ne czy pre­zy­denc­kie – pod pew­nym wzglę­dem zawsze się
wyróż­nia­ły: były i są to wybo­ry naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne, tak ze
wzglę­du na zło­żo­ność i zróż­ni­co­wa­nie rzą­dzą­cych nimi zasad, jak
i z uwa­gi na przy­no­szo­ne przez nie wyzwa­nia orga­ni­za­cyj­ne — pisze dr
hab. Jacek Haman.

         Czy­taj [19]

 [20]

         Finan­se samo­rzą­dów – co moż­na szyb­ko poprawić?

Po latach cha­otycz­nych i ogra­ni­cza­ją­cych auto­no­mię lokal­ną decy­zji
finan­se samo­rzą­do­we wyma­ga­ją zasad­ni­czej refor­my. Taka zmia­na wyma­ga
dłuż­sze­go cza­su i pogłę­bio­nych prac ana­li­tycz­nych. Ale w krót­szej
per­spek­ty­wie moż­li­we są też prost­sze „refor­my cząst­ko­we”, któ­re
mogą popra­wiać sytu­ację samo­rzą­dów zanim wypra­co­wa­ne zosta­ną
szcze­gó­ły bar­dziej zasad­ni­czych zmian – komen­tarz prof. Paw­ła
Swia­nie­wi­cza.

         Czy­taj [21]

 [22]

         Quo vadis, samorządzie?

Nad­cho­dzą­ce wybo­ry samo­rzą­do­we to naj­lep­szy moment, by doko­nać
poważ­nej rewi­zji zarów­no kie­run­ków pro­wa­dzo­nych poli­tyk, jak i
zapi­sów usta­wy samo­rzą­do­wej w celu wpro­wa­dze­nia zmian, któ­re będą
sta­bi­li­zo­wa­ły samo­rząd­ność bez wzglę­du na nie­sta­łość opcji
poli­ty­ki rzą­du cen­tral­ne­go – ana­li­za prof. Iwo­ny Sagan o kon­dy­cji
samo­rząd­no­ści w Pol­sce na dwa mie­sią­ce przed dzie­wią­ty­mi wybo­ra­mi
lokal­ny­mi w III RP.

         Czy­taj [23]

         POLECAMY

 [24]

 Pod­cast: Stan służ­by cywilnej

Jaki jest stan kor­pu­su służ­by cywil­nej po 8 latach rzą­dów
Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy? Czy są pomy­sły na popra­wie­nie jako­ści służ­by
cywil­nej? Krzysz­tof Izdeb­ski roz­ma­wia z prof. Jolan­tą Itrich-Dra­ba­rek
(Wydział Nauk Poli­tycz­nych i Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­te­tu
War­szaw­skie­go) oraz dr hab. Grze­go­rzem Makow­skim (Szko­ła Głów­na
Han­dlo­wa oraz Fun­da­cja Batorego).

         Słu­chaj [25]

 [26]

 Blog: Spół­ki potrze­bu­ją real­nych zmian, nie tyl­ko personalnych

W kolej­nych przed­się­bior­stwach nad­zo­ro­wa­nych przez Skarb Pań­stwa
dzia­ła mio­tła wymie­nia­ją­ca rady nad­zor­cze, powo­li nastę­pu­ją też
zmia­ny w zarzą­dach. Tyle, że jakoś nie widać tych czy­tel­nych
kry­te­riów, któ­re obie­cy­wa­ły Koali­cja Oby­wa­tel­ska, Trze­cia Dro­ga i
Lewi­ca — pisze na blo­gu­Idei Ste­fan Sękowski.

         Czy­taj [27]

Kata­rzy­na Gro­blew­ska
Komu­ni­ka­cja i pro­mo­cja
Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go
tel. 22 536 02 34
e‑mail: informacja@batory.org.pl

Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go jest admi­ni­stra­to­rem Pana/Pani danych
oso­bo­wych i wysy­ła Panu/Pani infor­ma­cję o swo­jej dzia­łal­no­ści na
pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, jakim jest infor­mo­wa­nie o
pro­wa­dzo­nej przez Fun­da­cję dzia­łal­no­ści.
Wię­cej o zasa­dach prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Fun­da­cję w
poli­ty­ce pry­wat­no­ści [28].

           [29]   [30]   [31]   [32]   [33]

Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go
Sapie­żyń­ska 10a
00–215 War­sza­wa
tel. |48| 22 536 02 00
e‑mail: informacja@batory.org.pl [34]
www.batory.org.pl [35]

unsub­scri­be [36]

Links:
——
[1] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Fview%3Freset=1%26id=3362%26cid=4264%26cs=e5aa38b18b92123c2658460199f26a3c_1709221442_23976/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/Jkj8tw1pPo_FlhPgoxl6obNRFZI=144
[2] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25972%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/kUlDpTviK2w01Zi9fJV7w35Jm4U=144
[3] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25973%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/a8J4w7ZVBkayO-LDBH55aXuxKxE=144
[4] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25973%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/4lftmS_yL4dpC4Ho3oA5FJ4n30Y=144
[5] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25974%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/aao1d2S1dh-iIiGnmyYh8XHCazk=144
[6] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25974%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/0YalNsORNSkRwRR45rTOpQnw_‑I=144
[7] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25975%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/2xvdBpvVu7e5zvpl1o3OLd-RfSo=144
[8] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25975%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/ikoU5DugW_uMAOozNeMUoPZZqWM=144
[9] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25995%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/0dz3bI1Y5yu-1a95q2IAmmC2UVg=144
[10] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25976%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/lxpOUBRJaENLvEDgx2QbkLSc2B8=144
[11] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25976%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/AsZb98u3bIoN0roratHfBHmMs_Y=144
[12] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25977%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/-Fd6_HD3m2VlC_Towpb_SSOoHAM=144
[13] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25977%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/5mT09AgN7u6MA4kn_RdVPSwd06w=144
[14] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25978%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/5fSWvAFu14OsZza1mp9_femv-M8=144
[15] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25978%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/rFzHFFiiODAingX2xwYO5kX6YGk=144
[16] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25996%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/hkGrWPQ-YJXQ4lyk61WvEuiJfD4=144
[17] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25996%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/aLIxNR_3awb4xf5oEtSY2x19RZY=144
[18] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25980%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/fXQxSygRoH5etFNebuTw7aeKRxg=144
[19] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25980%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/Qkdsphhk4f53kkOQjN2Cm_W_lWY=144
[20] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25981%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/PIFuM2sr2_In5oD0iTTyOkbTHpM=144
[21] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25981%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/dO5y-U7Gxq8tfY7FxEfcQvZh-7c=144
[22] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25982%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/pbB2RGheQyiJ9Vq0bt0rKcRy770=144
[23] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25982%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/HB7bYBHCJFvvklQ9xHGq6tTOqRU=144
[24] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25983%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/qDOXZL6cQ7fkEBX4y72EmIkOBYk=144
[25] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25983%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/_5CnEwSksqm3jGVegBgGa0jHLc0=144
[26] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25984%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/qENELAWO1u94OTYSaK2wmwoedXY=144
[27] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25984%26qid=2474183/2/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/1XcDH_nNDOMJ2YdWUXbNDetRGoc=144
[28] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25985%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/15lsKWO80XKc68k0l4qGfMD-dXk=144
[29] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25986%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/9jnk3S3SBIGX8FKoNnV7yyj9gNU=144
[30] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25987%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/3joPAVzOEXV2yLymqn5ksOboESA=144
[31] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25988%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/3Lvxt18i2QOZA6ejA0RYyJ-_-Q0=144
[32] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25989%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/9Rsm_0EfVat5S7nLESDaniXTXFw=144
[33] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25990%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/3o7VZspy3cEdoIbqZsV4zyZHltM=144
[34] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25991%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/B3b2fEx9EC7AaNGP2SBf7W0n0tY=144
[35] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Furl%3Fu=25992%26qid=2474183/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/hUM-W0fjQ866Q_RYd3lIQ5pzP3I=144
[36] https://tgjm1p5m.r.eu-central‑1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fcrm.batory.org.pl%2Fcivicrm%2Fmailing%2Foptout%3Freset=1%26jid=15737%26qid=2474183%26h=50a3976351c420cc/1/0107018df58b8a1a-d2048fc4-206c-4672–93df-a89cbb3265ea-000000/CV0lSSFzRqHbxaYO3hX0ap25pGE=144