Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ratuj­my “Bez­piecz­ną Przystań” 

RATUJ­MY “BEZ­PIECZ­NĄ PRZYSTAŃ”

Z ogrom­ną proś­bą zwra­ca­my się do Pań­stwa z gorą­cym ape­lem o pil­ne
wspar­cie w remon­cie C.O. Uszko­dze­nie pie­ca nastą­pi­ło w wyni­ku
znisz­cze­nia przy­łą­cza do pie­ca przez dotych­cza­so­wych
współ­wła­ści­cie­li tej nie­ru­cho­mo­ści w From­bor­ku przy ul. Krzy­wej 8.
Współ­wła­ści­cie­le nie chcie­li pono­sić kosz­tów wyni­ka­ją­cych ze
współ­wła­sno­ści dla­te­go wpa­dli na pomysł aby odłą­czyć ogrze­wa­nie
któ­re gene­ro­wa­ło ten koszt bez zgo­dy i poin­for­mo­wa­nia Fun­da­cji, któ­ra
dys­po­no­wa­ła bli­sko poło­wą domu. Fun­da­cja mia­ła środ­ki i
zatrud­nio­ną oso­bę aby obsłu­gi­wa­ła i opa­la­ła kotłow­nie. Trwa
postę­po­wa­nie wyja­śnia­ją­ce w tej spra­wie pro­wa­dzo­ne przez Poli­cję w
Bra­nie­wie. Sytu­acja, w któ­rej się zna­leź­li­śmy, jest dla nas
nie­zwy­kle trud­na i pil­nie potrze­bu­je­my Pań­stwa pomo­cy. Bez tego
wspar­cia nie będzie­my w sta­nie spro­stać naszym obo­wiąz­kom wobec
pod­opiecz­nych. Aby unik­nąć dal­szej degra­da­cji wyku­pi­li­śmy pozo­sta­ła
część domu. Nie­ste­ty koszt napra­wy musi­my ponieść sami przy­naj­mniej
do cza­su zakoń­cze­nia postępowania.

 [2]

Pil­nie potrze­bu­je­my izo­la­cji fun­da­men­tów domu oraz jego osu­sze­nia, aby
unik­nąć pro­ble­mów z wil­go­cią. Nie­szczę­śli­wie doszło do
cał­ko­wi­tej awa­rii sta­re­go pie­ca węglo­we­go, a napra­wa oka­za­ła się
nie­moż­li­wa. Z powo­du bra­ku ogrze­wa­nia musie­li­śmy zatrzy­mać wszyst­kie
zaję­cia z naszy­mi pod­opiecz­ny­mi. To przy­kre, widzieć ich cier­pie­nie i
nie móc im pomóc.

Dom “Bez­piecz­na Przy­stań” miał być dla nich bez­piecz­nym schro­nie­niem,
miej­scem, gdzie mogą zna­leźć wspar­cie i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa.
Chce­my zapew­nić pomoc ofia­rom prze­mo­cy domo­wej, oso­bom cho­rym na
prze­wle­kłe cho­ro­by oraz wszyst­kim, któ­rzy potrze­bu­ją wspar­cia.
Jed­nak­że bez szyb­kiej reak­cji i wspar­cia finan­so­we­go, nie będzie­my w
sta­nie wró­cić do nor­mal­no­ści i zapew­nić naszym pod­opiecz­nym
odpo­wied­nich warunków.

Pro­si­my o wspar­cie finan­so­we, któ­re pozwo­li nam pokryć kosz­ty wymia­ny
pie­ca i kon­ty­nu­ować pra­ce remon­to­we. Bez tego wspar­cia nie uda nam się
pomóc naszym pod­opiecz­nym. Każ­da kwo­ta, nawet naj­mniej­sza, będzie dla
nas nie­zwy­kle cen­na i przy­czy­ni się do ura­to­wa­nia nasze­go projektu.

Jeśli Pań­stwo chcie­li­by wes­przeć odbu­do­wę ogrze­wa­nia, pro­si­my o
doko­na­nie wpła­ty na kon­to: ING BANK: 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689 z
dopi­skiem „Bez­piecz­na Przystań”.

Dzię­ku­je­my za zain­te­re­so­wa­nie naszym pro­jek­tem i za wszel­ką pomoc,
jaką może­cie Pań­stwo nam zaofe­ro­wać. Nasza nadzie­ja tkwi w Pań­stwa
dobro­ci i wsparciu.

 Prze­każ Daro­wi­znę [4]

Prze­każ 1,5% z należ­ne­go podat­ku. Moż­na sko­rzy­stać z dedy­ko­wa­nych
pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych do roz­li­cze­nia podat­ku (PIT 28, PIT 36, PIT
36L, PIT 37, PIT 38).

W for­mu­la­rzu wpisz KRS 0000 518 797 wraz z dopi­skiem “Bez­piecz­na
Przy­stań” w odpo­wied­niej rubry­ce zezna­nia podatkowego.

————————-

‍Fun­da­cja Zbie­ra­my Razem | pl. Gór­no­ślą­ski 21  |81–509 Gdynia

KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346

zbieramyrazem.org | fundacjadzieciom.org | 1procentpodatku.ngo | kontakt


Links:
——
[1] https://www.fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=327&userid=3851182&mailid=166
[2] https://www.fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=328&userid=3851182&mailid=166
[3] https://www.fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=329&userid=3851182&mailid=166
[4] https://www.fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=330&userid=3851182&mailid=166